آزمون میانجی

آزمون سوبل

آزمون سوبل

آزمون سوبل تکنیکی برای اندازه گیری اثر متغیر میانجی در تحلیل آماری است. متغیر میانجی نوعی رابطه غیرمستقیم بین متغیر مستقل و وابسته است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری