نمونه تحلیل با AMOS

نمونه تحلیل با AMOS

نمونه تحلیل با AMOS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار آموس برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. از نرم افزار آموس می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل مسیر، مدل‌ یابی چند سطحی و … استفاده کرد. نرم افزار AMOS برای تحلیل داده های پرسشنامه ای با طیف لیکرت استفاده می شود. نرم افزار آموس به نرمال بودن داده ها حساسیت دارد. داده ها را از نرم افزار   SPSS قبول می کند. نرم افزار Amos محاسبات را به سرعت انجام داده و نتایج را نشان می‌دهد.

برآورد پارامترها در این نرم افزار به کمک روش های مختلفی مانند حداکثر درستنمایی، حداقل مربعات تعمیم یافته، حداقل مربعات غیروزنی و حداقل مربعات غیروابسته به مقیاس انجام می شود. نرم‌افزار Amos و LISREL هر دو به نرم‌افزارهای تحلیل کوواریانس مشهورند و از لحاظ کاربرد در مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر تفاوت معناداری با هم ندارند. اما شاخص‌هایی که هر کدام ارائه می‌دهند، متفاوت است. همچنین محاسبه ضرایب همبستگی دو رشته‌ای و چند رشته‌ای فقط از طریق نرم‌افزار لیزرل قابل دستیابی است. این نرم افزار به ماژول SPSS افزوده می‌شود، تنها در سیستم ویندوز قابل دسترس است و بدون نصب SPSS نیز قابل دسترس است.

نمونه فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار AMOS

فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار AMOSبرای یک مدل با متغیرهای مستقل، وابسته و واسطه ای نشان داده شده است. تحلیل براساس نرم افزار AMOS در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. تحلیل های انجام شده عبارتند از:

آمار توصیفی جمعیت شناختی، آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، آزمون نرمال بودن، آزمون همبستگی، تحلیل عامل تائیدی و در نهایت مدل معادلات ساختاری، شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری.

آمار توصیفی در نمونه تحلیل AMOS

ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی  در نمونه تحلیل با AMOS مورد بررسی قرار گرفته است. جنسیت، سن و دیگر ویژگی ها در این قسمت بررسی می شوند.

آمار جمعیت شناختی در تحلیل با آموس
آمار جمعیت شناختی در نمونه تحلیل با AMOS

جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق از پارامترهای مرکزی (میانگین، میانه و مد) و پارامترهای پراکندگی (انحراف معیار، واریانس و دامنه تغییرات) مطابق شکل استفاده شده است.

آمار توصیفی در تحلیل با آموس
آمار توصیفی در نمونه تحلیل با AMOS

آزمون نرمال بودن داده ها در تحلیل AMOS

در این پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov) برای آزمون نرمال بودن داده‌ها استفاده شده است.

آزمون نرمالیتی در تحلیل با آموس
آزمون نرمالیتی درنمونه تحلیل با AMOS

آزمون همبستگی در تحلیل AMOS

با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون در نمونه تحلیل با AMOS استفاده شده است.

آزمون همبستگی در تحلیل با آموس
آزمون همبستگی در نمونه تحلیل با AMOS

تحلیل عامل تائیدی در نرم افزار AMOS

تحلیل عاملی تائیدی ارتباط گویه‌ها (سوالات پرسشنامه) را با سازه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع تا ثابت نشود سوالات پرسشنامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه‌گیری کرده اند، نمی‌توان فرضیه‌های تحقیق را مبتنی بر داده‌های پرسشنامه مورد استفاده قرار داد. بنابراین جهت اثبات اینکه داده‌ها درست اندازه گیری شده اند از تحلیل عاملی تائیدی استفاده می‌شود. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است.

تحلیل عامل تائیدی در نرم افزار آموس
تحلیل عامل تائیدی در نمونه تحلیل با AMOS

مدل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS

با استفاده از نرم‌افزار لیزرل می‌توان مدل‌های معادلات ساختاری را تحلیل کرد. با استفاده از مدل معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و نیز گویه‌های سنجش هر متغیر پنهان با متغیر مربوط قابل بررسی است. مدل‌های نظری چند متغیره را نمی‌توان با شیوه دو متغیری که هر بار تنها رابطه یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود، ارزیابی کرد. تجزیه ‌وتحلیل چند متغیره به یک‌سری روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آن‌ها، تجزیه‌وتحلیل همزمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است.

معادلات ساختاری در نرم افزار آموس
معادلات ساختاری در نمونه نمونه تحلیل با AMOS

شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری در آموس

برای بیان مقبولیت مدل از شاخص های برازش هنجار شده بنتلر-بونت، برازش نسبی، برازش افزایشی، شاخص های تطبیقی و مجذور کامل در نمونه تحلیل با AMOS استفاده شده است.

شاخص های برازش در نمونه تحلیل با آموس
شاخص های برازش در نمونه تحلیل با AMOS

منبع

www.ibm.com

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری