مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

چکیده

هدف: هدف سه گانه ی این مقاله، عبارت است از: ابتدا، تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی ادبیات در ارتباط بین مدیریت کیفیت (QM) و بهره وری به عنوان شاخص عملکرد؛ دوم، شناسایی سازه های کلیدی اقدامات QM مرتبط با بهره وری؛ و در نهایت، نشان می دهد که آیا QM در واقع می تواند به عنوان تعیین کننده بهره وری در نظر گرفته شود.

طراحی / روش شناسی / روش: این پژوهش از طریق مرور ادبی نظام مند ، با توجه به ۱۵۰ مقاله که این رابطه را بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ بررسی کرده و ۳۷ مقاله دیگر که در مورد عوامل تعیین کننده بهره وری بود، انجام شد.

یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارشد و مدیریت فرآیند، سازه های مناسب تری از اقدامات QM  برای ارتباط با بهره وری بود. علاوه بر این، ۸۹ درصد از عوامل داخلی تعیین کننده  بهره وری مربوط به سازه های پیشنهاد شده از اقدامات QM بود که نشان می دهد QM عامل تعیین کننده بهره وری است.

اصالت / ارزش: این پژوهش ادبیات مربوط به رابطه QM و بهره وری را تجزیه و تحلیل کرده است، تحقیقات کمی در این مورد  به  تولید یافته های بکر، جالب و مفید که می تواند تحقیقات آینده را هدایت کند و همچنین نشان دهنده یک ابزار مفید برای محققان، متخصصان، مدیران و سیاست گذاران باشد ، انجام شده است.

کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، بهره وری، بررسی ادبیات، عامل تعیین کننده

Quality management as a determinant factor of productivity: A systematic literature review

برای دانلود اصل مقاله انگلیسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مقاله بیس مدیریت

مقدمه

یکی از مباحث قابل توجه در گسترش و توسعه ی تئوری های مدیریت عملکرد پیشرفته، بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت کیفیت (QM) است. QM به طور گسترده  به عنوان مکانیسمی برای تقویت عملکرد و توانایی سازمانی متمایز، استراتژی رقابتی و مزیت رقابتی در تئوری مبتنی بر منابع یک شرکت شناخته شده است (Elshaer and Augustyn 2016؛ Del Río et al. 2017). مطالعه رابطه بین QM و عملکرد یک موضوع به روز و  مورد توجه است،  که دارای یک روند رو به رشد از سوی محققان و متخصصان می باشد، که وجود تعداد زیادی از نشریات در زمینه ها و رشته های مختلف ، اثبات کننده ی این موضوع است. با این حال، تعداد زیادی از نشریات به طور عمده به بررسی رابطه شاخص ها با عملکرد با استفاده از رویکردهای کلی مانند شرکت تمرکز کرده اند؛ مطالعات بسیار کمی به بررسی رابطه ی شاخص های ویژه تر مانند بهره وری با عملکرد پرداخته اند.

بهره وری، به عنوان راندمان تبدیل ورودی به خروجی تعریف شده است (Syverson، ۲۰۱۱) و به عنوان یک مفهوم عملیاتی در رابطه با خروجی یک محصول قابل فروش با کیفیت برای هر واحد ورودی تعریف شده است(شاهین، ۲۰۰۸)؛ به طور خلاصه، معمولا به عنوان یک نسبت ورودی-خروجی بیان می شود (Solow، ۱۹۵۷؛ Chew، ۱۹۸۸؛ Tangen، ۲۰۰۵؛ Shahin، ۲۰۰۸؛ Siverson، ۲۰۱۱). از سوی دیگر، بهره وری به عنوان مهمترین محرک رشد اقتصادی بلند مدت (Harris and Moffat, 2015) و یکی از مهمترین عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های تولیدی (Tangen، ۲۰۰۵) شناخته شده است و به عنوان شاخصی از وضعیت فعلی اقتصادی یک شرکت، صنعت یا کشور مورد استفاده قرار می گیرد (Miranda and Toirac, 2010).

برنامه ریزی بررسی

بررسی رابطه بین QM و بهره وری برای محققان و متخصصان اهمیت دارد و چندین دهه قبل با کمک Deming (1982), Saraph et al. (1989), Flynn et al. (1994, 1995), Hendricks and Singhal (1997) and Samson and Terziovski (1999). ارائه شده است. علیرغم اهمیت این رابطه، بیشتر مطالعات روی ارتباط بین QM و رویکردهای کلی عملکرد متمرکز شده اند، همانطور که در بررسی مطالعات پیشین، مانند مطالعه Sousa و Voss (2002)، که در آن تأثیر QM در FP مورد بحث قرار گرفت. تحقیق Nair (2006)، که نشان داد اقدامات مدیریت کیفیت رابطه مثبتی با عملکرد بهتر از طریق یک متاآنالیز همبستگی دارد؛ و مطالعه ابراهیمی و صادقی (۲۰۱۳)، که روابط QM و عملکرد را تجزیه و تحلیل کرد. مشارکت ارزشمند این بررسی ها در زمینه QM آشکار است؛ با این حال، تمرکز آنها بر روی مطالعه روابط بین QMp (به عنوان عملیاتی سازی QM) و رویکردهای کلی عملکرد می باشد، و علاوه بر این، آنها عمدتا به بررسی ادبیات با رویکرد شفاهی پرداخته اند و اغلب جامع نیستند.

پروتکل بررسی ما شامل دو واحد تحلیل برای دستیابی به اهداف مطرح شده در این مطالعه است. اولین واحد تحلیل برای رسیدن به اولین هدف مورد استفاده قرار گرفت. این واحد تحلیل شامل مطالب مربوط به رابطه بین QM  و عملکرد و بین QM و بهره وری است، زیرا بهره وری شاخص عملکرد است و اغلب در مورد عملکرد کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. RQ های مطرح شده برای توسعه این هدف عبارت بودند از:

RQ1: وضعیت کنونی مقالات مربوط به رابطه QM و عملکرد چگونه است؟

RQ2: وضعیت کنونی مقالات مربوط به رابطه QM و بهره وری چگونه است؟

شناسایی ساختارهای کلیدی QMp مربوط به بهره وری، تنها از طریق مقالاتی انجام شد که رابطه بین QM و بهره وری را به عنوان شاخص عملکرد نشان دادند و QMp مربوط به بهره وری را در نتایج خود گزارش کردند. RQ پیشنهادی برای این هدف از این قرار است:

RQ3: ساختارهای کلیدی QMp مرتبط با بهره وری کدامند؟

دومین واحد تحلیل که کاملا با مورد اول متفاوت است، برای تشخیص عوامل داخلی بهره وری در سطح کارخانه یا شرکت مورد استفاده قرار گرفت. متعاقبا، یک رابطه نظری بین یافته های این دو واحد تحلیل مطرح شد تا نشان دهد که آیا QM در واقع می تواند عامل تعیین کننده ای برای بهره وری باشد یا خیر.

RQ در این مرحله از این قرار است:

RQ4: آیا QM می تواند عامل تعیین کنندۀ بهره وری باشد؟

چارچوب زیر (شکل ۱)  با درنظر گرفتن اهداف و RQ پیشین برای این تحقیق پیشنهاد شد.

معیار پیشنهادی برای ورود و خروج اسناد در این دو واحد تحلیل، در جدول ۱ نشان داده شده است.

معیارهای ورود در انتخاب فیلترها در هر پایگاه داده  مورد نظر قرار گرفت و معیار خروج نیز در بررسی خلاصه های هر یک از اسناد انتخابی یا بازخوانی مقاله به طور کامل، مورد استفاده قرار گرفت. پایگاه داده های مورد استفاده در تعیین مقالات این دو واحد تحلیل،  Scopus و Web of Science بود، زیرا به گفته Mongeon و Paul-Hus (2016) و Aghaei و همکاران (۲۰۱۳)، این پایگاه های داده هنوز از منابع اصلی داده های استنادی به شمار می روند و دو نمونه از گسترده ترین پایگاه های داده می باشند. از سوی دیگر، انواع منابعی که در این مطالعه انتخاب شده بودند مجلات بودند، زیرا همانطور که Cronin و همکاران (۲۰۰۸) اظهار داشتند، مجلات به عنوان منبع اطلاعات به روز تر از کتابها در نظر گرفته می شوند.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری