مفاهیم آماری

برآوردگر ۲SLS

برآوردگر ۲SLS

برآوردگر ۲SLS  یا حداقل مربعات دو مرحله ای (Two-Stage Least Squares) یک تکنیک رگرسیونی برای تخمین مدل های معادلات همزمان براساس متغیر ابزاری است.

روش معادلات همزمان

روش معادلات همزمان

روش معادلات همزمان (simultaneous equations) نوعی مدل آماری هستند که در آن متغیرهای وابسته به جای متغیرهای مستقل، تابعی از متغیرهای وابسته دیگر هستند

متغیر ابزاری (IV)

متغیر ابزاری (IV)

متغیر ابزاری (IV) یک روش آماری برای کاهش اریبی و ناسازگاری های مدل براساس یک متغیر مسقل درون زا در مدل رگرسیونی است. 

درجه آزادی

درجه آزادی

درجه آزادی (Degrees of freedom)، تعداد اطلاعات مستقلی است که برای محاسبه یک آمار استفاده می شود. به عنوان حجم نمونه منهای تعداد محدودیت ها محاسبه می شود.

آمار توصیفی

آمار توصیفی

آمار توصیفی  (Descriptive statistics) بخش مهمی از تحلیل داده هاست که برای توصیف ویژگی های اساسی داده ها در مطالعه استفاده می شود

داده گمشده

داده گمشده

داده گمشده (Mising data)، در آمار، زمانی اتفاق می افتد که هیچ مقدار داده ای برای متغیر در یک مشاهده ذخیره نمی شود.

جک نایف

جک نایف

جک نایف  (Jackknife)، یک روش باز نمونه گیری است. موریس کوانتل (۱۹۴۹)، تکنیک جک نایف را معرفی کرد.

حداقل مربعات جزئی PLS

حداقل مربعات جزئی PLS

حداقل مربعات جزئی PLS (Partial Least Square)، مدل معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس است. نسل دوم مدلسازی معادلات ساختاری معروف به رویکرد حداقل مربعات جزئی یا رویکرد مبتنی بر واریانس، فرآیندی مشابه ولی متفاوت با تکیه بر محدودیت های رویکرد مبتنی بر کواریانس ارائه نمود.

روایی همگرا

روایی همگرا

روایی همگرا (Convergent Validity)، میزان همبستگی بین هر عامل با سوالاتش است. روایی همگرا به میزان همبستگی نزدیک مقیاس جدید با سایر متغیرها و سایر معیارهای همان سازه اشاره دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری