نقطه برش

نقطه برش

نقطه برش

نقطه برش (Cut-off point)، مشخص کردن حد امتیازی براساس یک آزمون است که افراد جامعه را به طبقات مختلف تقسیم می کند. روش تعیین نقطه برش در اقتصاد، کارایی سرمایه گذاری و روش های بهینه سازی آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. نقطه برش باید بر اساس یک متدولوژی مورد قبول عموم بوده و منعکس کننده قضاوت افراد با کفایت و واجد شرایط باشد.

تغییر نقاط برش با مقادیر متفاوتی برای حساسیت و ویژگی همراه است، به معنای مبادله: حساسیت‌های بالاتر با ویژگی‌های کمتر مرتبط هستند و بالعکس. این مبادله در شکل زیر به وضوح قابل مشاهده است.

محاسبه نقطه برش
محاسبه نقطه برش

نقطه برش سطح معناداری

در آمار، اگر می‌خواهید در مورد یک فرضیه صفر H0 (رد یا شکست در رد) بر اساس مقدار p نتیجه بگیرید، باید یک نقطه برش از پیش تعیین‌شده را تعیین کنید که در آن فقط مقادیر p کوچکتر یا مساوی با مقدار قطع می‌شوند. منجر به رد H0 می شود.در حالی که ۰.۰۵ یک نقطه برش بسیار محبوب برای رد H0 است، نقاط برش و تصمیم‌گیری‌های حاصل می‌تواند متفاوت باشد – برخی افراد از برش‌های سخت‌گیرانه‌تری مانند ۰.۰۱ استفاده می‌کنند، که قبل از رد H0 به شواهد بیشتری نیاز دارند، و برخی دیگر ممکن است برش‌های سخت‌گیری کمتری مانند ۰.۱۰ داشته باشند. شواهد کمتر اگر H0 رد شود (یعنی p-value کمتر یا مساوی با سطح معنی‌داری از پیش تعیین‌شده باشد)، محقق می‌تواند بگوید که نتیجه آماری معنی‌داری پیدا کرده است. یک نتیجه از نظر آماری معنادار است اگر خیلی بعید باشد که به طور تصادفی با فرض H0 درست باشد. اگر نتیجه آماری معنی‌داری دریافت کردید، شواهد کافی برای رد ادعای H0 دارید و نتیجه می‌گیرید که چیزی متفاوت یا جدید در کار است (یعنی Ha).

محاسبه نقطه برش پرسشنامه

در تحلیل های کمی آماری، از پرسشنامه استفاده می شود. روایی با شاخص های CVI و CVR محاسبه می شود و پایایی با آلفای کرونباخ. نقطه برش نیز براساس طیف پرسشنامه یک مقدار استاندارد دارد. به عنوان مثال عدد ۳ به عنوان میانگین طیف لیکرت ۵ تایی. اما براساس شرایط و اهداف تحقیق و دقت مدنظر نقطه برش تغییر می کند. کاتآف پوینت در تحلیل دلفی فازی عدد ۰.۷ به صورت توافقی انتخاب شده است.

زمانی که به بررسی یک جامعه پرداخته می شود گام اول بررسی نرمالیتی توزیع متغیرها در جامعه است. در حالت نرمال، براساس آمار توصیفی میانگین، میانه یا مد می توان نقطه برش را تشخیص داد. اما با غیرنرمال بودن جامعه، چندک ها، صدک ها و دیگر شاخص های آماری به عنوان نقطه برش تشخیص داده می شود.

به طور کلی براساس انحراف معیار (فاصله اعداد جامعه از میانگین) می توان به بررسی نقاط برش و تغییر آنها پرداخت. تعداد اعضای جامعه، مقدار صدک مدنظر و انحراف استاندارد می تواند با سطح ۹۵% نقاط برش جامعه را تشخیص دهد. به منظور محاسبه آنلاین نقاط برش بر روی لینک زیر کلیک کنید.

www.statology.org

منبع

www.sciencedirect.com

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری