آزمون T مستقل

آزمون T مستقل

آزمون T مستقل

آزمون T مستقل (Independent Samples T-Test)، یک آزمون پارامتریک برای مقایسه متغیرهای دارای مقیاس فاصله ای و نسبی در دو گروه است. این آزمون رابطه دو گروه مستقل را با یک متغیر وابسته نشان می دهد. قبل از این آزمون باید نرمال بودن داده ها در نرم افزار SPSS بررسی شود.

زمانی که بخواهید میانگین نمره را بین دو گروه مختلف برای یک متغیر پیوسته مقایسه کنید، از آزمون t نمونه مستقل استفاده می شود. در زیر چند موقعیت مناسب وجود دارد که می توانید از آزمون تی نمونه های مستقل استفاده کنید.

مثال هایی از آزمون T مستقل

در زیر چند نمونه از سناریوها وجود دارد که در آنها باید آزمون t-test نمونه های مستقل را اجرا کرد

معلمی می خواهد بداند که آیا تفاوت های قابل توجهی در نمرات کسب شده در موضوع تحقیق تجاری توسط دانش آموزان دو بخش وجود دارد یا خیر.
یک مدیر دوست دارد بداند که آیا تفاوت هایی در روحیه کارمندان زن و مرد وجود دارد یا خیر
یک بازاریاب دوست دارد بداند که آیا رفتار خرید مردم دو شهر یکسان است یا متفاوت؟
یک کارشناس آموزشی می خواهد بررسی کند که آیا رضایت معلمان بین معلمان مدرسه خصوصی و دولتی متفاوت است یا خیر.
در هر یک از سناریوهای فوق به راحتی می‌توان دید که داده‌ها بر روی یک متغیر پیوسته (نمرات به دست آمده، روحیه، رفتار خرید، رضایت معلمان) جمع‌آوری می‌شوند، اما از دو گروه مختلف (دو بخش، مرد و زن، دو شهر) جمع‌آوری می‌شوند.  که سپس با استفاده از آزمون t نمونه مستقل مقایسه می شوند.

به کمک این آزمون، می‌توانیم میانگین دو جامعه مستقل را با هم مقایسه کرده و نسبت به تفاوت آماری آن‌ها، تصمیم بگیریم. زمانی که داده‌های جوامع از توزیع نرمال پیروی کنند، آزمون و آماره تی برای مقایسه میانگین دو جامعه، مناسب است. ولی در زمانی که این توزیع مشخص نباشد، بهتر است از آزمون‌های ناپارامتری مشابه مانند‌ آزمون من ویتنی استفاده نمود.

مفروضات آزمون

داده ها برای انجام آزمون T مستقل باید شرایط زیر را داشته باشند:

متغیر وابسته که پیوسته است (یعنی سطح بازه یا نسبت)
متغیر مستقل که دسته بندی می شود (یعنی دو گروه)
نمونه ها/گروه های مستقل (به عنوان مثال، استقلال مشاهدات)
هیچ رابطه ای بین آزمودنی ها در هر نمونه وجود ندارد. این بدان معنی است که:
افراد گروه اول نیز نمی توانند در گروه دوم قرار گیرند
هیچ موضوعی در هیچ یک از گروه ها نمی تواند بر آزمودنی های گروه دیگر تأثیر بگذارد
هیچ گروهی نمی تواند بر گروه دیگر تأثیر بگذارد. نقض این فرض یک مقدار p نادرست ایجاد می کند
توزیع نرمال (تقریبا) متغیر وابسته برای هر گروه
توزیع‌های غیرعادی جمعیت، به‌ویژه آنهایی که دم کلفت یا به‌شدت کج هستند، به‌طور قابل‌توجهی قدرت آزمایش آزمون T مستقل را کاهش می‌دهند.
در میان نمونه‌های متوسط یا بزرگ، نقض نرمال ممکن است همچنان مقادیر p دقیقی را به همراه داشته باشد.

آموزش آزمون T مستقل در SPSS

پس از وارد کردن داده ها به نرم افزار SPSS، گام اول انجام آزمون تی مستقل به صورت زیر است:

Analyze -> Test to Compare Means -> Independent Samples T-Test

در گام دوم  آزمون T مستقل Continuous (متغیر وابسته) را از لیست متغیرها در سمت چپ انتخاب کنید و روی پیکان کلیک کنید تا آن را به کادر لیست Test Variable(s): اضافه کنید.

مرحله ۳: سپس متغیر Grouping (به عنوان مثال جنسیت) را به کادر Grouping Variable اضافه کنید، ابتدا متغیر Gender را از لیست متغیرها در سمت چپ انتخاب کنید و سپس روی دکمه فلش درست قبل از Grouping Variable: textbox کلیک کنید.

مرحله ۴: روی دکمه Define Groups کلیک کنید و کادر محاوره ای زیر را برای تعریف گروه ها مشاهده می کنید. به عنوان مثال Male با ۱ و Female با ۲ نمایش داده می شود.

در گام نهایی آزمون T مستقل روی Continue کلیک کنید و سپس OK را فشار دهید تا نتایج در خروجی نمایش داده شود. نتایجی مشابه آنچه در زیر نشان داده شده است را در پنجره خروجی مشاهده خواهید کرد.

منبع

libguides.library.kent.edu

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری