نمونه تحلیل با LISREL

نمونه تحلیل با LISREL

نمونه تحلیل با LISREL، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار لیزرل برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. از نرم افزار LISREL می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل مسیر، مدل‌ یابی چند سطحی و … استفاده کرد.

نرم افزار lLISREL برای تحلیل داده های پرسشنامه ای با طیف لیکرت استفاده می شود. نرم افزار لیزرل به نرمال بودن داده ها حساسیت دارد. داده ها را از نرم افزارهای   SPSS یا EXCEL قبول می کند.در زمان ورود داده ها به نرم افزار LISREL، باید داده ها را غربالگری کرد و داده های پرت را حذف نمود.

نمونه فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار LISREL

فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار LISREL برای یک مدل با متغیرهای مستقل، وابسته و واسطه ای نشان داده شده است. تحلیل براساس نرم افزار LISREL در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. تحلیل های انجام شده عبارتند از:

آمار توصیفی جمعیت شناختی، آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، آزمون نرمال بودن، آزمون همبستگی، تحلیل عامل تائیدی، تحلیل عامل تائیدی مرتبه دوم و در نهایت مدل معادلات ساختاری، شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری.

آمار توصیفی در نمونه تحلیل LISREL

ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. جنسیت، سن و دیگر ویژگی ها در این قسمت بررسی می شوند.

آمار جمعیت شناختی در تحلیل LISREL
آمار جمعیت شناختی در تحلیل LISREL

جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق از پارامترهای مرکزی (میانگین، میانه و مد) و پارامترهای پراکندگی (انحراف معیار، واریانس و دامنه تغییرات) مطابق شکل استفاده شده است.

آمار توصیفی در تحلیل LISREL
آمار توصیفی در تحلیل LISREL

آزمون نرمال بودن داده ها در تحلیل LISREL

در این پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov) برای آزمون نرمال بودن داده‌ها استفاده شده است.

آمار نرمال بودن داده ها در تحلیل LISREL
آمار نرمال بودن داده ها در تحلیل LISREL

آزمون همبستگی در تحلیل LISREL

با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

آزمون همبستگی در تحلیل LISREL
آزمون همبستگی در تحلیل LISREL

تحلیل عامل تائیدی در نرم افزار LISREL

تحلیل عاملی تائیدی ارتباط گویه‌ها (سوالات پرسشنامه) را با سازه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع تا ثابت نشود سوالات پرسشنامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه‌گیری کرده اند، نمی‌توان فرضیه‌های تحقیق را مبتنی بر داده‌های پرسشنامه مورد استفاده قرار داد. بنابراین جهت اثبات اینکه داده‌ها درست اندازه گیری شده اند از تحلیل عاملی تائیدی استفاده می‌شود. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است.

تحلیل عامل تائیدی در نمونه تحلیل LISREL
تحلیل عامل تائیدی در نمونه تحلیل LISREL

تحلیل عامل تائیدی مرتبه دوم در نرم افزار LISREL

تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم (Second order confirmatory factor analysis) زمانی که یک سازه بزرگ خود از چند متغیر پنهان تشکیل شده باشد، استفاده می‌شود. در این روش علاوه بر بررسی رابطه متغیرهای مشاهده‌پذیر با متغیرهای پنهان، رابطه متغیرهای پنهان با سازه اصلی خود نیز بررسی می‌شود.

تحلیل عامل تائیدی مرتبه دوم در نرم افزار لیزرل
تحلیل عامل تائیدی مرتبه دوم در نرم افزار لیزرل

مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل

با استفاده از نرم‌افزار لیزرل می‌توان مدل‌های معادلات ساختاری را تحلیل کرد. با استفاده از مدل معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و نیز گویه‌های سنجش هر متغیر پنهان با متغیر مربوط قابل بررسی است. مدل‌های نظری چند متغیره را نمی‌توان با شیوه دو متغیری که هر بار تنها رابطه یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود، ارزیابی کرد. تجزیه ‌وتحلیل چند متغیره به یک‌سری روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آن‌ها، تجزیه‌وتحلیل همزمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است.

مدل معادلات ساختاری در نمونه تحلیل lISREL
مدل معادلات ساختاری در نمونه تحلیل لیزرل

شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری در لیزرل

برای بیان مقبولیت مدل از شاخص های برازش هنجار شده بنتلر-بونت، برازش نسبی، برازش افزایشی، شاخص های تطبیقی و مجذور کامل استفاده شده است.

شاخص های برازش در تحلیل لیزرل
شاخص های برازش در تحلیل لیزرل

نمونه تحلیل سوبل در نرم افزار لیزرل

آزمون سوبل برای تحلیل متغیر واسطه ای انجام می شود. این آزمون به صورت فرمولی محاسبه می شود. در نرم افزارهای آماری تحلیل سوبل انجام نمی شود.

نمونه تحلیل سوبل
نمونه تحلیل سوبل

منبع

www.ssicentral.com

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری