نمونه تحلیل با EVIEWS

نمونه تحلیل با EVIEWS

نمونه تحلیل با EVIEWS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی داده های مالی است. نرم افزار ایویوز یکی از نرم‌افزار‌های آماری و اقتصادسنجی به روز است. ابزاری تحلیلی برای کاربران فراهم می‌کند و بکارگیری آن با سهولت همراه است. از نرم افزار EVIEWS برای انجام فعالیت‌های اقتصادسنجی و آماری و پیش‌بینی استفاده می‌شود. با بکارگیری نرم افزار ایویوز می‌توان به سرعت و به صورت موثر داده‌های خود را مدیریت کرد. تحلیل آماری انجام داد. مدلسازی و پیش‌بینی کنید. با استفاده از ایویوز می‌توانید نمودارهایی با کیفیت بالا برای نشر یا استفاده در نرم‌افزار‌های دیگر، از آن‌ها بهره بگیرید.

توجه داشته باشید که نمی‌توان از ایویوز برای تحلیل‌های مالی مانند موارد مطرح‌شده در اقتصاد مهندسی شبیه نرخ بازده داخلی و ارزش خالص کنونی و شبیه سازی و تحلیل هزینه استفاده کرد. شما می‌توانید از طریق منو‌ها به دستور‌های Eviews دسترسی پیدا کنید.

نمونه فصل چهارم پایان نامه با EVIEWS

فصل چهارم پایان نامه با EVIEWS برای مدل پانل دیتا نشان داده شده است. این نمونه تحلیل با EVIEWS شامل آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای تحقیق و تحلیل استنباطی براساس مدل تحقیق است. این تحلیل ها عبارتند از:

نمودارهای روند متغیرهای وابسته، تحلیل نرمال بودن با آزمون جارکوبرا، آزمون مانایی ریشه واحد، آزمون همبستگی، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن و تحلیل رگرسیونی پانل دیتا است.

آمار توصیفی در نرم افزار EVIEWS

به طور کلی، روش‌هایی را که به وسیله آنها می‌توان اطلاعات جمع‌ آوری شده را پردازش کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است. در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی انجام پذیرفته است.

نمونه آمار توصیفی در نرم افزار EVIEWS
نمونه آمار توصیفی در نرم افزار EVIEWS

آزمون نرمال بودن در نرم افزار EVIEWS

روش رگرسیون بر این فرض استوار است که متغیر وابسته پژوهش دارای توزیع نرمال می باشد و توزیع غیرنرمال آن منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها می شود. لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکیو- برا (Jarque – Bera) مورد بررسی قرار می گیرد.

نمونه آزمون نرمال بودن در نرم افزار EVIEWS
نمونه آزمون نرمال بودن در نرم افزار EVIEWS

آزمون مانایی در نرم افزار EVIEWS

پیش از برآورد مدل تحقیق، لازم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین­، مورد آزمون قرار گیرد. زیرا نامانایی متغیّرها باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می­شود. در نمونه تحلیل با EVIEWS برای آزمون مانایی متغیرها از آماره”لوین لین و چو” بهره گرفته شده است.

نمونه آزمون مانایی در نرم افزار EVIEWS
نمونه آزمون مانایی در نرم افزار EVIEWS

آزمون همبستگی در نرم افزار EVIEWS

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و همبستگی موجود بین آنها در نمونه تحلیل با EVIEWS پرداخته می‏شود.

نمونه همبستگی در نرم افزار EVIEWS
نمونه همبستگی در نرم افزار EVIEWS

آزمون F لیمر و آزمون هاسمن در نرم افزار EVIEWS

در این مدل برای این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده های پانل در برآورد مدل کارآمد خواهد بود یا نه از آزمون F لیمر  استفاده شده است.وبه منظور این که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است از آزمون هاسمن در نمونه تحلیل با EVIEWS استفاده شده است.

نمونه آزمون F لیمر و هاسمن در EVIEWS
نمونه آزمون F لیمر و هاسمن در EVIEWS

آزمون پانل دیتا در نرم افزار EVIEWS

براساس نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن از روش اثرات ثابت و پانل دیتا در نمونه تحلیل با EVIEWS استفاده شده است.

نمونه پانل دیتا در EVIEWS
نمونه پانل دیتا در EVIEWS

منبع

www.eviews.com

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری