نمونه تحلیل با SMARTPLS

نمونه تحلیل با SMARTPLS

نمونه تحلیل با SMARTPLS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار SMARTPLS برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. 

نمونه تحلیل با AMOS

نمونه تحلیل با AMOS

نمونه تحلیل با AMOS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار آموس برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود.

نمونه تحلیل با LISREL

نمونه تحلیل با LISREL

نمونه تحلیل با LISREL، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار لیزرل برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود.

نمونه تحلیل با EVIEWS

نمونه تحلیل با EVIEWS

نمونه تحلیل با EVIEWS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی داده های مالی است. نرم افزار ایویوز یکی از نرم‌افزار‌های آماری و اقتصادسنجی به روز است.

مدیر آماری