ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف ( krippendorf coefficent)، معیاری برای اندازه گیری اعتبار تحلیل کیفی است.  کلاز کریپندورف (۲۰۰۴)، شاخص پایایی کریپندورف را معرفی کرد. آلفای کریپندورف یک ضریب پایایی توسعه یافته برای اندازه گیری توافق بین کدگذاران در تحلیل کیفی است. اما به منظور توافق بین خبرگان در مورد یک پدیده نیز استفاده می شود. کریپندورف ادعا کرد که شاخص پایایی کاپای کوهن به دلیل فرض استقلال کدگذاران، از اعتبار لازم برای محاسبه پایایی تحلیل کیفی برخوردار نیست.

او استدلال می کند که در محاسبه پایایی تحلیل کیفی، کدگذاران باید قابل تغییر باشند تا مستقل و تعریف توافق شانس باید از نسبت های تخمینی به عنوان تقریبی از نسبت های واقعی در جمعیت داده های قابلیت اطمینان مشتق شود. کریپندورف (۲۰۰۴) به طور ریاضی نشان داد که اختلاف مورد انتظار کاپا تابعی از نسبت های تخمین زده شده از داده های نمونه نیست، بلکه تابعی از ترجیحات فردی دو ارزیاب برای دو دسته است.

فرمول ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف یا آلفای کریپندورف در طول زمان تغییرات زیادی داشته است. در این قسمت فرمول پایه ای آلفای کریپندورف ارائه شده است. در این فرمول DO بیانگر عدم توافق مشاهده شده است و DE بیانگر عدم توافق مورد انتظار است.

این شاخص مقداری می تواند مقادیر بین صفر و یک و زیر صفر را نیز داشته باشد. صفر بیانگر عدم توافق کامل بین دو کدگذار و یک بیانگر بالاترین میزان توافق دو کدگذار است. اگر آلفای کریپندورف کمتر از صفر شود، یعنی عدم  توافق موجود سیستمی و بیش از مقدار مورد انتظار هست.

منبع

 

Hayes, A. F., and Krippendorff, K. (2007). Answering the call for a standard reliability measure for coding data. Communication Methods and Measures, 1, 77-89

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to its Methodology, second edition, chapter 11. Sage, Thousand Oaks, CA

برای آموزش محاسبه ضریب پایایی کریپندورف بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش محاسبه ضریب پایایی کریپندورف

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری