شاخص های توافق کدگذاری

شاخص های توافق کدگذاری

شاخص های توافق کدگذاری (inter-coder agreement)، یا ضرایب پایایی کیفی بیانگر میزان اعتماد به تحلیل کیفی هستند. شاخص های ICA بیانگر میزان توافق بین کدگذاران نیز محسوب می شود. توافق بین کدگذاران در تحلیل کیفی، بیانگر میزان کمیت های مشابه براساس قضاوت های متفاوت نسبت به یک پدیده را نشان می دهد.

تعیین اعتبار و پایایی تحلیل کیفی یک امر ضروری در فرآیند کدگذاری متون به شمار می رود. پایایی به یکسان بودن نتایج کدگذاری حاصل از متن و اعتبار به میزان کیفیت متن برای تحقق اهداف تحقیق اشاره دارد. پایایی به سازگاری یافته های حاصل از کدگذاری اشاره دارد. توجه کدگذاران به میزان درصدهای کدگذاری، یک روش برای تعیین پایایی تحلیل کیفی است.

پایایی بین کدگذاران

پایایی بین کدگذاران، مقیاسی برای تعیین کیفیت تحلیل کیفی است. میزان بالای پایایی، بیانگر سطح بالای توافق بین کدگذاران است. روش های آماری متعددی برای محاسبه پایایی کدگذاران وجود دارد. انتخاب مناسب ترین روش تعیین پایایی، در تحلیل کیفی حائز اهمیت است. شاخص هایی که در زمینه پایایی کدگذاری استفاده می شوند عبارتند از:

۱-ضریب پایایی توافق درصدی

۲-ضریب پایایی کاپای کوهن

۳-ضریب پایایی درون طبقه ای

۴-ضریب پایایی هولستی

۵-ضریب پایایی پی اسکات

۶-ضریب پایایی کریپندروف

نتیجه گیری

تحلیل داده های کیفی نیازمند توانایی و مهارت بالای کدگذار است. پژوهشگر باید بتواند به مخاطبان این اطمینان را بدهد، که انجام تحلیل توسط فردی متفاوت، در زمان های متفاوت، نتایج مشابه را به دست می دهد. بنابراین توافق کدگذاری یا شاخص پایایی اهمیت زیادی در تحلیل کیفی دارد. همان طور که در این مقاله نام برده شد، روش های متفاوتی برای محاسبه پایایی کدگذاری وجود دارد. براساس شرایط کدگذاری، باید از یک شاخص توافق کدگذاری، در تحلیل کیفی استفاده کرد.

منابع

Banerjee, M., Capozzoli, M., McSweeney, L., Sinha, D. (1999). Beyond kappa: A review of interrater agreement measures. The Canadian Journal of Statistics, Vol. 27 (1), 3-23

Xie, Q. (2013). Agree or disagree? A demonstration of an alternative statistic to cohens kappa for measuring the extent and reliability of agreement between observer. In Proceedings of the Federal Committee on Statistical Methodology Research Conference, The Council of Professional Associations on Federal Statistics, Washington, DC, USA, 2013.

۴ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری