شاخص روایی سازهCVI

شاخص روایی سازهCVI

شاخص روایی سازه (CVI)، روشی کمی برای ارزیابی و سنجش اعتبار گویه های پرسشنامه براساس دیدگاه خبرگان است.  شاخص CVI یکی از روش های ارزیابی روایی محتوا است. شاخص  CVI برای بررسی اعتبار محتوا در پرسشنامه در دو سطح I-CVI (سطح آیتم) و S-CVI (سطح مقیاس) استفاده می شود. CVI توسط والتز و باسل (۱۹۸۱)، طراحی شده است.

بدین صورت که متخصصان «مربوط بودن»، «واضح بودن» و «ساده بودن» هر گویه را بر اساس یک طیف لیکرتی ۴ قسمتی مشخص می کنند. متخصصان مربوط بودن هر گویه را از نظر خودشان از ۱ «مربوط نیست»، ۲ «نسبتاً مربوط است»، ۳ «مربوط است»، تا ۴ «کاملاً مربوط است» مشخص می کنند. ساده بودن گویه نیز به ترتیب از  ۱ «ساده نیست»، ۲ «نسبتاً ساده است»، ۳ «ساده است»، تا ۴ «ساده مربوط است» و واضح بودن گویه نیز به ترتیب از ۱ «واضح نیست»، ۲ «نسبتاً واضح است»، ۳ «واضح است»، تا ۴ «واضح مربوط است» مشخص می شود.

آموزش محاسبه شاخص CVI

برای محاسبه این شاخص، تعداد کسانی که گزینه های ۳ و ۴ را انتخاب کرده، را بر کل تعداد متخصصین تقسیم می کنیم. در فرمول یک نیز نحوه محاسبه شاخص CVI نشان داده شده است. مقدار CVI بین صفر و یک به دست می آید.

اگر CVI>0.79 باشد، CVI مورد قبول است.

اگر ۰.۷< CVI و CVI<0.79  باشد (بین ۰.۷ و ۰.۷۹)، تقریبا این شاخص مورد قبول است.

اگر CVI<0.7 باشد، این شاخص مورد قبول نیست و گویه یا شاخص باید حذف شود.

انواع شاخص CVI

I-CVI

شاخص I-CVI به بررسی روایی محتوایی در سطح هر گویه در پرسشنامه می پردازد. به این صورت که تعداد متخصصینی که به یک گزینه امتیاز ۳ یا ۴ داده اند، بر تعداد کل متخصصین تقسیم می شوند. CVI که به طور معمول استفاده می شود، همان شاخص I-CVI یعنی روایی محتوایی براساس آیتم (گویه)، است.

S-CVI

شاخص S-CVI به بررسی روایی محتوایی در سطح مقیاس چند گویه می پردازد. دو روش برای محاسبه S-CVI وجود دارد. روش اول S-CVI/UA  و روش دوم S-CVI/AVE. براساس روش S-CVI/UV که با آن روایی محتوایی مقیاس براساس توافق چهانی گفته می شود، تعداد اشتراکات متخصصینی که به یک گویه عدد ۳ یا ۴ داده اند بر کل تعداد متخصصین تقسیم می شود. در روش S-CVI/AVE از میانگین I-CVI استفاده می شود.

مقایسه شاخص های CVI و CVR

روایی محتوایی براساس نظر متخصصین، به صورت کمی توسط دو شاخص CVI و CVR محاسبه می شود. جهت اطمینان از اینکه مهم ترین و صحیح ترین محتوا انتخاب شده است از شاخص نسبت روایی محتوا (CVR) و برای اطمینان از این که آیتم های ابزار به بهترین نحو جهت اندازه گیری محتوا طراحی شده اند از شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده می گردد. هر دوی این شاخص ها، در نهایت، به تأیید اعتبار گویه های پرسشنامه می پردازند. بنابراین استفاده هم زمان شاخص های CVI و CVR در یک تحقیق ضرورتی ندارد.

منبع

Polit DF, Beck CT. The content validity Index : are you sure you know what ’ s being Reported ? Critique and recommendations. Res Nurs Health. 2006;29(5):489–۹۷

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید مقاله مرتبط با آموزش محاسبه شاخص CVI را دانلود نمایید.

آموزش محاسبه شاخص CVI

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری