جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی

جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی

این جدول توسط robert v. krejcie  و  daryle w. morgan تهیه شده است و آن را باید آسانترین روش برای تعیین حجم نمونه قلمداد نمود. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، آسان تر از فرمول کوکران می باشد. زیرا فقط کافی است حجم جامعه یا N را در این جدول بیابید، آنگاه به ستون متناظر آن نگاه کرده و حجم نمونه یا n را استخراج نمایید.

فرمول کوکران

فرمول کوکران را دانشمندی به همین نام برای تخمین حجم نمونه آماری با داشتن اطلاعات جامعه آماری را بر آورده کرده است که درصد خطای آن ۵ درصد است. که این مقدار خطا می تواند در مقابل جامعه آماری ما بسیار ناچیز باشد.  که این فرمول برای محاسبه حجم نمونه آماری که محاسبه ارقامی آنها بسیار سخت و هزینه بر هست با این فرمول می توان پیدا کرد.  اما فرمول کوکران چگونه هست.

n= حجم نمونه
N= تعداد کل جامعه آماری
از ۵./. کمتر باشد (در صد خطای معیار).   مقدار   استیودنت موقعی که سطح معنی داری=t
درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب و مورد نظر.=d
نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین و مورد نظر می باشند.=p
نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین و مورد نظر نمی باشند. =q

روش نمونه گیری با جدول مورگان

البته این روش یکی از محافظه کار ترین روشهای تعیین حجم نمونه نیز می باشد و مخصوصا هنگام که حجم جامعه نسبتا کم باشد، حجم نمونه زیادی را اعلام می کند.

محاسبه حجم نمونه براساس فرمول کوکران در اکسل

در این بخش فایل اکسل آماده بی نظیر و بسیار کاربردی روش کوکران و جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه آماری آورده شده است. در این فایل اکسل فرمول بندی شده، به راحتی می توانید با قرار دادن تعداد جامعه در بخش مشخص شده و یا از طریق جدول مورگان بر اساس راهنما و توضیحات آورده شده در آن به صورت کاملاً‌ علمی حجم نمونه آماری را مشاهده و در مطالعات و پژوهش های خود مورد استناد و استفاده قرار دهید.

به منظور تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران می توانید فایل اکسل زیر را دانلود کنید و تعداد اعضای جامعه را وارد کنید تا حجم نمونه مشخص شود.

Cochran

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری