تحلیل تتراد تأییدی

تحلیل تتراد تأییدی

تحلیل تتراد تأییدی Confirmatory Tetrad Analysis (CTA)، روشی برای آزمایش و مقایسه برازش مدل‌های معادلات ساختاری (SEM) بر اساس تترادها (تفاوت در حاصل ضرب جفت کوواریانس متغیرهای مشاهده‌شده) است. CTA امکان تمایز بین مدل های اندازه گیری شکل دهنده و بازتابی را فراهم می کند. گادرگان و همکاران (۲۰۰۸)، تحلیل تتراد تأییدی را برای ایجاد تمایز بین مدل های اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی معرفی کردند.

تحلیل تتراد تأییدی برای اجتناب از بد تدوین شدن مدل کاربرد دارد. زمانی که پژوهشگران جهت ارتباطی میان گویه ها و متغیرهای مدل را به درستی بررسی نمی کنند، مسئله بد تدوین شدن مدل به وجود می آید. در پیاده‌سازی تحلیل تتراد تأییدی به حداقل  ۴ متغیر آشکار در هر ساختار نیاز است و می‌تواند حداکثر ۲۵ متغیر آشکار را در هر سازه مدیریت کند، زیرا تعداد تست‌ها به صورت تصاعدی در حال افزایش است، اگر یک تتراد زائد باشد یا نباشد.

مفهوم تحلیل تتراد تأییدی

یک تتراد  نتیجه اختلاف در حاصلضرب مقادیر کوواریانسی ۴ متغیر تصادفی است. در بیشتر موارد در یک مدل معادلات ساختاری باید مقادیر بیشتر تترادها صفر باشد. تترادهای صفرشونده، ابزاری برای آزمون مدل معادلات ساختاری محسوب می شوند.

تحلیل CTA یک آزمون همزمان برای بررسی تترادهای صفرشونده چندگانه است. بررسی تترادهای صفرشونده آزمونی را برای برازش مدل فراهم می نماید که نتایجی متمایز از آزمون نسبت درستنمایی دارد. تحلیلی تتراد تأییدی به کمینه سازی عددی نیازی ندارد و مشکلات مربوط به همگرایی در مدل را ندارد.

آزمون تترادهای صفرشونده برای  یک مدل به معنای آزمون تعیین برازش مدل است. تترادهای غیرصفر معنی دار تناسب مدل را زیرسوال می برند. بولن و تینگ (۱۹۹۳)، تحلیل تتراد تأییدی را نه تنها به عنوان جایگزین روش های استاندارد در معادلات ساختاری معرفی می کند، بلکه آن را آزمونی تکمیلی برای روش های علمی حاضر نشان داده است. این روش را می توان برای آزمون مدل هایی که تحت شرایط معمولی با آسانی آزمون نمی شوند، استفاده کرد.

انجام تحلیل تتراد تأییدی در نرم افزار SMARTPLS

ابتدا مدل را در نرم افزار SMARTPLS طراحی می کنیم. در مرحله بعد در منوی CALCULATE گزینه چهارم یعنی Confirmatory Tetrad Analysis (CTA) را انتخاب می کنیم.

تحلیل CTA در PLS
تحلیل CTA در PLS

یک پنجره باز می شود. در این قسمت با مشخص کردن تنظیمات لازم برای متغیرهایی که گویه هایشان از ۴ کمتر است، گزینه START CALCULATION را انتخاب می کنیم.

تحلیل CTA در PLS-1
تحلیل CTA در PLS-1

در قسمت FINAL RESULT برای هر متغیر نتیجه تحلیل CTA نشان داده می شود. براساس نتایج به دست آمده مشخص می شود که تحلیل CTA بیانگر تأیید مدل ترکیبی است یا مدل انعکاسی را پیشنهاد می دهد.

تحلیل CTA در PLS-2
تحلیل CTA در PLS-2

منبع

Bollen, K. A., and Ting, K.-f. (2000). A Tetrad Test for Causal IndicatorsPsychological Methods, ۵(۱): ۳-۲۲.

Gudergan, S. P., Ringle, C. M., Wende, S., and Will, A. (2008). Confirmatory Tetrad Analysis in PLS Path ModelingJournal of Business Research, ۶۱(۱۲): ۱۲۳۸-۱۲۴۹.

برای اطلاعات بیشتر و آموزش تکنیک CTA بر روی لینک زیر کلیک کنید.

آموزش تحلیل CTA

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری