نرم افزار ونسیم (Vensim)

نرم افزار ونسیم (Vensim)

نرم افزار ونسیم (Vensim)، یک نرم افزار شبیه سازی قدرت صنعتی و مدیریتی برای بهبود عملکرد سیستم های واقعی است.

چت جی پی تی CHATGPT

چت جی پی تی CHATGPT

چت جی پی تی CHATGPT یک ربات چت با هوش مصنوعی (AI) است که توسط OpenAI توسعه یافته و در نوامبر ۲۰۲۲ راه اندازی شد.

آموزش نرم افزار DEAP

آموزش نرم افزار DEAP

آموزش نرم افزار DEAP برای انجام پروژه های تشخیص کارایی و تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود. 

آموزش نرم افزار NVIVO

آموزش نرم افزار NVIVO

آموزش نرم افزار NVIVO به دانشجویان و پژوهشگران کمک می کند تا داده های خود را مدیریت کرده و به آسانی به تحلیل داده ها بپردازند.

نرم افزار AMOS

نرم افزار AMOS

نرم افزار AMOS یک برنامه آماری است که برای مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی استفاده می شود.

آموزش نرم افزار MAXQDA

آموزش نرم افزار MAXQDA

آموزش نرم افزار MAXQDA به دانشجویان و پژوهشگران کمک می کند تا داده های خود را مدیریت کرده و به آسانی به تحلیل داده ها بپردازند

نرم افزار QDA Miner

نرم افزار QDA Miner

نرم افزار QDA Miner، نرم افزار روش های ترکیبی و تحلیل داده های کیفی است که توسط Provalis Research توسعه یافته است.

نرم افزار MAXQDA

نرم افزار MAXQDA

نرم افزار MAXQDA یک برنامه نرم افزاری است که برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و ترکیبی به کمک کامپیوتر، طراحی شده است.

آموزش اطلس تی آی Atlas.ti

آموزش اطلس تی آی Atlas.ti

آموزش نرم افزار اطلس تی آی Atlas.ti برای سهولت در تحلیل های کیفی و کدگذاری متون، مصاحبه و مشاهدات کاربرد دارد. 

نرم افزار VOSviewer

نرم افزار VOSviewer

نرم افزار VOSviewer یک ابزار نرم افزاری برای ساخت و تجسم شبکه های کتابسنجی یا روش بیبلیومتیریک است.

نرم افزار CMA

نرم افزار CMA

نرم‌ افزار CMA، مخفف (comprehensive meta-analysis)، یکی از جامع‌ ترین نرم‌ افزار های متا آنالیز یا فرا تحلیل در دنیا است.

نمونه تحلیل با SMARTPLS

نمونه تحلیل با SMARTPLS

نمونه تحلیل با SMARTPLS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار SMARTPLS برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. 

نمونه تحلیل با AMOS

نمونه تحلیل با AMOS

نمونه تحلیل با AMOS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار آموس برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود.

نمونه تحلیل با LISREL

نمونه تحلیل با LISREL

نمونه تحلیل با LISREL، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار لیزرل برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود.

نمونه تحلیل با EVIEWS

نمونه تحلیل با EVIEWS

نمونه تحلیل با EVIEWS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی داده های مالی است. نرم افزار ایویوز یکی از نرم‌افزار‌های آماری و اقتصادسنجی به روز است.

تحلیل میک مک MICMAC

تحلیل میک مک MICMAC

تحلیل میک مک MICMAC، برای انجام تحلیل ساختاری در مطالعات آینده پژوهی استفاده می شود. برای شناسایی مولفه های کلیدی برای استخراج سناریوهای سازگار از روش تحلیل میک مک استفاده می شود.

تحلیل آماری با نرم افزار EVIEWS

تحلیل آماری با نرم افزار EVIEWS

تحلیل داده های آماری با نرم افزار eviews پذیرفته می‌شود. برای انجام تحلیل آماری مطمئن پروژه‌های eviews با سایت مدیر آماری ارتباط برقرار کنید.

تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

تحلیل داده های آماری با نرم افزار SPSS پذیرفته می‌شود. برای انجام تحلیل آماری مطمئن پروژه‌های SPSS با سایت مدیر آماری ارتباط برقرار کنید.

مدیر آماری