مقایسه فراتحلیل با روش های دیگر

مقایسه فراتحلیل با روش های دیگر

مقایسه فراتحلیل با روش های دیگر، تفاوت ها و شابه این روش را با دیگر روش های کیفی نشان می دهد. فراتحلیل رویکردی پیشرفته، چند سحی، چند بعدی و در عین حال چند روشی است. فراتحلیل به عنوان تحقیقی که مبتنی بر پارادایم انباشتی دانش است، به ترکیب و مقایسه مطالعات انجام شده قبلی در حوزه های مختلف علم می پردازد.

فراتحلیل مانند سایر روش های علمی، مزایا و معایبی دارد. از مزایای فراتحلیل این است که می تواند بر محدودیت های مهم مطالعات ترکیبی سنتی چون مرور روایتی و روش های رأی شماری فائق آید. فراتحلیل راهی موثر برای خلاصه کردن نتایج تعداد زیادی از مطالعات فراهم می کند. فراتحلیل توانایی کشف همبستگی هایی که در تحقیقات قبلی مورد غفلت قرار گرفته اند، را دارد. برخی از مزیت های فراتحلیل عبارتند از:

۱-برآورد بهترین پارامتر

۲-تحلیل متغیرهای تعدیل گر

۳-غلبه بر سوگیری

۴-دقت در محاسبه

۵-پیروی از پروتکل

۶-اعتبار بیرونی پایین

۷-قابلیت اطمینان به اندازه اثر

فراتحلیل و مرور سیستماتیک

فراتحلیل و مرور سیستماتیک یا نظام مند متفاوت از یکدیگر هستند. اما تشابه هایی در رویکردهای تحقیقات ترکیبی دارند. هر دوی این روش ها، یک رویکرد علمی برای شناسایی، تحلیل و ترکیب شواهد کمی از مطالعات قبلی دارند. آنها می توانند برای خلاصه کردن مجموعه بزرگی از مطالعات مورد استفاده قرار گیرند و بینش های جدیدی را برای علوم اجتماعی و سیاست های اجتماعی توسعه دهند.

در یک مرور سیستماتیک، تحقیقاتی که دارای سوال خاصی هستند، با استفاده از روش سازماندهی، شفافیت و روش های قابل تکرار در هر مرحله از یک فرآیند تعیین و ترکیب می شوند. مرور سیستماتیک خوب، مروری است که در آن اقدامات احتیاطی زیادی برای به حداقل رساندن خطا و تورش انجام شود. این موارد در تحقیقات ترکیبی اهمیت بالایی دارد. تورش ها، اثرات را بیشتر از حد یا کمتر از حد نشان می دهند که منجر به نتیجه گیری اشتباه می شود. مرور سیستماتیک از یک پروتکل پیروی می کند که در آن به طور خاص به موضوعات و اهداف، مفاهیم و روش های اساسی پرداخته می شود.

فراتحلیل مجموعه ای از روش های آماری، برای ترکیب کمی از چندین مطالعه، جهت تولید یک خلاصه کلی از دانش تجربی در حوزه ای خاص می باشد. این روش تمایلات و تغییرات اصلی در نتایج را براساس مطالعات تحلیل می کند و خطا و تورش را برای هر مطالعه اصلاح می نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مرور نظام مند و فراتحلیل مترادف هم نیستند. تمامی فراتحلیل ها مبتنی بر مرور سیستماتیک هستند، ولی ضرورتا تمامی تحقیقات از نوع مرور سیستماتیک در برگیرنده فراتحلیل نیستند.

مرور سیستماتیک پیش نیاز فراتحلیل است و فراتحلیل نوع پیشرفته و روش مند مرور سیستماتیک است که از ابزارهای آماری استفاده بیشتری می کند.

فراتحلیل و تحلیل محتوا

روش تحلیل محتوا به بررسی محتوای آشکار پیام های موجود در یک متن می پردازد. در این روش محتوای آشکار و پیام ها به طور نظام مند و کمی توصیف می شود. از این رو، این روش را می توان روش تبدیل داده های کیفی به داده های کمی قلمداد کرد. تحلیل محتوا روش مناسبی برای پاسخ دادن به سوال هایی درباره محتوای یک پیام است. این در حالی است که روش فراتحلیل روشی عینی، معتبر، قابل تکرار و سنجش پذیر برای تلخیص نتایج تحقیقات گذشته است.

فراتحلیل و تحلیل محتوا در تلخیص مطالعات گذشته به روش علمی شباهت دارند. ولی تفاوت آنها در این است که فراتحلیل به صورتی عینی و با استفاده از روش های آماری به خلاصه کردن مطالعات گذشته می پردازد. فراتحلیل با توجه به نظام مند بودن، کمتر دچار سوگیری می شود. همچنین محاسبه اندازه اثر و وزن دهی به مطالعات باعث بررسی تأثیرات کلی مطالعات گذشته می شود. این در حالی است که تحلیل محتوا تحقیقات گذشته را به صورت محتوایی خلاصه می کند و سوگیری در آن با توجه به تحقیقات محتلف بیشتر است.

تفاوت دیگر این دو روش در جامعه آماری مورد بررسی آنهاست. فراتحلیل فقط مطالعات تجربی دارای اندازه اثر را بررسی می کند. ولی جامعه تحلیل محتوا شامل متون مقالات، کتب، سخنرانی ها، مصاحبه ها، بحث های گروهی متمرکز و برنامه های تلویزیونی است.

فراتحلیل و مرور ادبیات

یک مرور ادبیات می تواند به عنوان یک ترکیب از مطالعات در یک موضوع خاص تعریف شود. اختلاف در مرور ادبیات به جنبه های مختلفی چون تمرکز، اهداف و دیدگاه ها، سازماندهی و روش های ترکیب بستگی دارد. دو بعد تمرکز و روش های ترکیب، اهمیت زیادی در قرارگیری فراتحلیل در بین انواع ادبیات تحقیق دارند. فراتحلیل مشابه تحقیقات ترکیبی دیگر، بر نتایج تحقیق، تمرکز می کند. تحقیقات مروری که مبتنی بر نتایج هستند به سوالاتی مانند تحقیقات موجود، وجود و اهمیت متغیر الف را نشان می هند، یا انواع دیگر سوالات در مورد متغیرها پاسخ می دهند.

همه مرورهای متمرکز بر نتایج تحقیق، فراتحلیل نیستند. چگونگی تمایز فراتحلیل از رویکردهای ترکیب نتایج به روش ترکیب یافته ها و طراحی نتیجه گیری مربوط می شوند. فراتحلیل شکلی از ترکیب تحقیقات است که نتیجه گیری اش مبتنی بر تحلیل های آماری اندازه اثرات از مطالعات مختلف می باشد. فراتحلیل یک روش کمی برای ترکیب نتایج تحقیقات تجربی در شکل اندازه اثر است. همچنین، این روش یک رویکرد منعطف و قدرتمند برای توسعه دانش علمی است. فراتحلیل یک رویکرد قابل دفاع آماری را برای ترکیب یافته های تجربی نشان می دهد که مبنای علوم تجربی هستند.

منبع

Schulze, R. (2004). Meta-analysis: a comparison of approaches, MA: Hogrefe & Huber

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری