اندازه اثر در نرم افزار CMA

اندازه اثر در نرم افزار CMA

اندازه اثر در نرم افزار CMA براساس میانگین، نسبت وقوع، همبستگی محاسبه می شود. اندازه اثر فراتحلیل به مطالعات مختلف مربوط می شود و سپس همه مطالعات را در تجزیه و تحلیل واحد ترکیب می کند. اندازه اثر یک مفهوم آماری است که قدرت رابطه بین دو متغیر را در مقیاس عددی اندازه گیری می کند. اصطلاح اثرات درمان (Treatment effects) و اندازه اثرات (Effect sizes) در روش های مختلفی در حوزه های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که در مقاله اندازه اثر فراتحلیل بیان شد، روش های اندازه گیری اندازه اثر فراتحلیل عبارتند از:

۱–اندازه اثر مبتنی بر مبانگین

۲-اندازه اثر مبتنی بر داده های دووجهی

۳-اندازه اثر مبتنی بر همبستگی

وقتی مطالعات مبتنی بر یک نوع داده (میانگین، دووجهی و همبستگی)، باشند، محقق باید اندازه اثر مرتبط با همان داده ها را انتخاب کند. وقتی برخی از مطالعات دارای داده هایی مبتنی بر میانگین، برخی دیگر دارای داده های دووجهی و برخی دارای داده های مبتنی بر همبستگی باشند، محقق باید با فرمول هایی اندازه اثرات مختلف را به یک اندازه اثر تبدیل کند.

محاسبه اندازه اثر داده های مبتنی بر میانگین در نرم افزار CMA

وارد کردن داده ها به نرم افزار CMA در مقاله مرتبط با آن در این سایت تشریح شد. نشان داده شد که از مسیر Insert… Column for… Effect size data ستونی را برای داده های اندازه اثر ایجاد می شود. این امر سبب یک ویزارد می شود که امکان گزینش فرمت مطلوب را برای کاربر فراهم می آورد. شکل زیر نشان دهنده صفحه سوم سناریو ویزارد شامل فهرست انتخاب هایی است که به طور سلسله مراتبی تنظیم شده اند. در این شکل به عنوان مثال، مسیر میانگین پیش-پس آزمون در یک گروه…. حجم نمونه و میانگین تی برای گروه های وابسته را انتخاب کرده و گزینه NEXT را اجرا می کنیم.

انتخاب نوع اطلاعات ورودی بر حسب میانگین
انتخاب نوع اطلاعات ورودی بر حسب میانگین

در ادامه ستون های تشکیل می شود. ستون های سفید برای ورود اطلاعات استفاده می شود. ستون های زرد، اندازه اثر را محاسبه می کند و نمایش می دهد.

تعریف ستون های مقایسه گروه ها
تعریف ستون های مقایسه گروه ها

پس از وارد کردن داده ها، همان طور که در شکل نشان داده شده است، بر روی گزینه Run Analysis کلیک نمایید.

اجرای اندازه اثر مبتنی بر میانگین در نرم افزار CMA
اجرای اندازه اثر مبتنی بر میانگین در نرم افزار CMA

در نهایت انداه اثر مبتنی بر میانگین و نمودار جنگل در نرم افزار CMA نشان داده می شود:

محاسبه اندازه اثر میانگین و نمایش نمودار جنگل
محاسبه اندازه اثر میانگین و نمایش نمودار جنگل

در نهایت با انتخاب گزینه EXPORT می توان خروجی اندازه اثر میانگین را ذخیره کرد.

خروجی گرفتن از اندازه اثر میانگین در نرم افزار CMA
خروجی گرفتن از اندازه اثر میانگین در نرم افزار CMA

محاسبه اندازه اثر داده های مبتنی بر همبستگی در نرم افزار CMA

در شکل زیر، ویزارد اندازه اثر بیانگر فهرست انتخاب هایی است که به طور سلسله مراتبی تنظیم شده اند. در نمونه در حال اجرا، مسیر همبستگی و از زیر مسیر محاسبه اندازه اثر، گزینه همبستگی و حجم نمونه را انتخاب می کنیم و گزینه NEXT را اجرا می کنیم.

انتخاب نوع ورودی اطلاعات همبستگی
انتخاب نوع ورودی اطلاعات همبستگی

در ادامه نیز تمامی مراحل انجام شده برای اندازه اثر مبتنی بر میانگین اجرا می شود.

محاسبه اندازه اثر داده های مبتنی بر نسبت وقوع در نرم افزار CMA

همان طور که در محاسبه اندازه اثر داده های مبتنی بر همبستگی در نرم افزار CMA و مبتنی بر میانگین بیان شد، تفاوت تمامی این سه روش در نحوه ورود داده ها در ویزارد اندازه اثر در نرم افزار CMA است. مسیر داده های دو وجهی، گروه های غیرجفتی و آینده نگر، رخداد و حجم نمونه گروه از دسته داده های مبتنی بر نسبت وقوع هستند.

با انتخاب نوع ورودی داده ها (همبستگیف میانگین و نسبت وقوع)، ستون های ورود داده برای محاسبه اندازه اثر مشخص می شود.

منبع

www.meta-analysis-workshops.com

برای آموزش محاسبه اندازه اثر در نرم افزار CMA بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

اندازه اثر در نرم افزار CMA

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری