تحلیل واژگان biblioshiny

تحلیل واژگان biblioshiny

تحلیل واژگان biblioshiny کتابخانه Bibliometrix  در محیط برنامه‌نویسی R  برای بررسی جنبه های مختلف واژگان انجام می شود. رابط گرافیکی biblioshiny امکانات علم علم سنجی در bibliometrix را فراهم می کند. علم سنجی برای تحلیل داده ها، براساس مصور سازی و ایجاد نقشه شبکه انجام می شود. در رابط Biblioshiny در  کتابخانه Bibliometrix براساس ورودی های مقالات براساس پسوند bib یا csv می توان به تحلیل بیبلیومتریک پرداخت.

برای استفاده از کتابخانه Bibliometrix از خروجی سایت های WEB OF SCIENCE، SCOPUSو دیگر موارد استفاده می شود. همچنین می توان برای GOOGLE SCHOLAR  از نرم افزار PUBLISH OR PERISH استفاده نمود. این نرم افزار همانند نرم افزار VOSviewer در زمینه علم سنجی و تحلیل های بیبلیومتریک، کاربرد زیادی دارد.

منوهای پرطرفدار biblioshiny

یکی از منوهای پرطرفدار در biblioshiny منوی document است. در این منو همان طور که در شکل مشخص شده است، قسمت اول به بررسی document، قسمت بعدی cited reference و در قسمت سوم به تحلیل word می پردازد.

منوی document در biblioshiny
منوی document در biblioshiny

براساس واژه جست و جو شده در پایگاه های اطلاعاتی، در قسمت اول most global cited documents که بیانگر بیشترین سایتیشن مقالات در جهان و most  local cited documents که بیانگر بیشترین سایتیشن مقالات در منطقه خاص است. خروجی های مرتبط در شکل های زیر به ترتیب نشان داده شده است. به ازای هر شکل و نمودار، یک جدول مرتبط نیز در خروجی های تحلیل واژگان biblioshiny کتابخانه Bibliometrix  در دسترس است.

Most Global Cited Documents در biblioshiy
Most Global Cited Documents در biblioshiy
Most Local Cited Documents در biblioshiny
Most Local Cited Documents در biblioshiny

براساس نمودارهای فوق و همچنین جدول های مرتبط، می توان روند بیشترین سایتیشن و ارجاعات مقالات در جهان و مناطق کوچک تر چگونه پیشروی داشته است.

در قسمت Most Local Cited References به بررسی بیشترین ارجاعات مقالات پرداخته شده است. Reference Spectroscopy نیز به بررسی روند استفاده از منابع پرداخته می شود.

Reference Spectroscopy در biblioshiny
Reference Spectroscopy در biblioshiny

در فسمت تحلیل word ابتدا در Most Frequent Words به بررسی بیشترین تکرار واژگان پرداخته می شود. واژه اصلی در این تحلیل smart city بوده است که در نمودار نیز ۴۰۰ بار فراوانی داشته است.

Most Frequent Words در biblioshiny
Most Frequent Words در biblioshiny

از تجلیل های جالب تحلیل واژگان biblioshiny کتابخانه Bibliometrix ایجاد ابر واژگان است. با قرار دادن اشاره گر موس،روی هر کلمه ویژگی های ان کلمه در مقالات مشخص می شود.

wordcloud در biblioshiny
wordcloud در biblioshiny

همچنین TreeMap یکی از خروجی های جالب تحلیل واژگان biblioshiny کتابخانه Bibliometrix  است که درصد هر کلمه را به صورت جعبه های رنگارنگ مشخص می کند.

TreeMap در biblioshiny
TreeMap در biblioshiny

Word Dynamics به بررسی رشد هر واژه براساس سال می پردازد. هر واژه اصلی براساس یک رنگ مشخص در نمودار روند خود را نشان می دهد. در قسمت پایین شکل نیز رنگ مربوط به هر واژه مشخص می شود.

Word Dynamics در biblioshiny
Word Dynamics در biblioshiny

 

منبع

www.bibliometrix.org

www.rstudio.com

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری