روش کوکوسو CoCoSo

روش کوکوسو CoCoSo

روش کوکوسو CoCoSo مخفف  Combined Compromise Solution به معنای روش راه حل مصالحه ترکیبی یک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب بهترین گزینه است.روش CoCoSo از تکنیک­های جدید تصمیم ­گیری چند معیاره می­ باشد که در سال توسط یزدانی و همکاران (۲۰۱۸)، ارائه شد در این روش یک راه حل ترکیبی سازشی برای رتبه­ بندی گزینه­ ها ارائه می­شود. روش کوکوسو در نرم افزار EXCEL قابل انجام است. بطور کلی تکنیک کوکوسو مانند بسیاری از تکنیک های تصمیم‌گیری چندمعیاره در جستجوی راه حلی برای انتخاب بهترین گزینه است.

روشهای MADM به دو دسته وزن دهی و رتبه بندی تقسیم می شوند در حالت اول روش­های زیادی برای تعیین وزن و اهمیت وجود دارند از جمله روش آنتروپی، روش SWARA، روش CRITIC و … البته در بیشتر روشهای این دسته رتبه­ بندی گزینه نیز می­توان انجام داد اما در بسیاری از موارد بهتر است که از تکنیک­ های دیگر به صورت ترکیبی استفاده شود. در حالت دوم روش­هایی هستند که هدف آن تنها رتبه­ بندی گزینه­ های پژوهش است مانند روشCOPRAS،  TOPSISVIKOR، MOORA و SAW  و … این روش­ها با تشکیل ماتریس تصمیم شروع می­ شوند و اصولا وزن معیارها را نیز به عنوان ورودی دریافت می­کنند. روش کوکوسو CoCoSo مانند تکنیک تاپسیس و دیگر تکنیک های رتبه بندی قرار می گیرد.

مراحل روش کوکوسو CoCoSo

۱- ایجاد ماتریس تصمیم

۲- نرمال سازی ماتریس تصمیم

۳- محاسبه مقادیر WSM و WPM

۴- تعیین امتیاز گزینه ها بر اساس استراتژی ها

۵- تعیین امتیاز نهایی

آموزش روش کوکوسو CoCoSo

گام اول تشکیل ماتریس تصمیم است. ماتریس تصمیم این روش شامل جدول است که ستون های آن را معیارها یا زیرمعیارها و سطرهای آن را گزینه ها تشکیل می دهند و هر سلول این ماتریس ارزیابی هر گزینه نسبت به هر معیار است.

ماتریس تصمیم روش کوکوسو
ماتریس تصمیم روش کوکوسو

گام دوم نرمال سازی ماتریس تصمیم است. نرمال سازی در تمام روشهای تصمیم گیری چند معیاره انجام می شود. در این گام بر اساس روابط زیر ماتریس تصمیم نرمال می شود از رابطه اول برای معیارهای مثبت و از رابطه دوم برای معیارهای منفی استفاده می شود. در روابط زیر max Xij و min Xij در واقع بیشترین و کمترین مقدار هر ستون معیار هستند. بر اساس این نرمال سازی کلیه درایه ها بین عدد ۰ و ۱ قرار می گیرند.

 

نرمال سازی معیارهای مثبت روش کوکوسو
نرمال سازی معیارهای مثبت روش کوکوسو
نرمال سازی معیارهای منفی روش کوکوسو
نرمال سازی معیارهای منفی روش کوکوسو

گام سوم محاسبه مقادیر جمع وزنی و ضرب وزنی است. این گام از دو مدل WSM (مدل مجموع وزنی) و WPM (مدل ضرب وزنی) می باشد. در این گام بر اساس روابط زیر مقادیر جمع وزنی (S) و ضرب وزنی (P) برای هر گزینه محاسبه می شود در دو رابطه زیر Wj وزن معیارها می باشد که به عنوان ورودی وارد روش cocoso شده است این وزن می تواند مستقیم از نظر فرد تصمیم گیرنده و یا روشهایی نظیر آنتروپی شانون، AHP ، روش BWM، روش BCM محاسبه شود.

موزون سازی ماتریس تصمیم روش کوکوسو
موزون سازی ماتریس تصمیم روش کوکوسو

گام چهارم تعیین اوزان گزینه ها است. ادر این بخش امتیاز گزینه ها بر اساس ۳ معادله از ۳ رابطه زیر حاصل می شود.

وزن دهی در روش کوکوسو
وزن دهی در روش کوکوسو

گام پنجم تعیین امتیاز نهایی و رتبه بندی گزینه ها است. در این بخش بر اساس رابطه زیر امتیاز نهایی محاسبه می شود در واقع این رابطه بیانگر جمع میانگین هندسی و میانگین حسابی ۳ معادله مرحله قبل است. متیاز (k) هر گزینه ای بزرگتر باشد نشان از برتری آن گزینه دارد.

وزن نهایی
وزن نهایی

منبع

Yazdani, M.Zarate, P.Kazimieras Zavadskas, E. and Turskis, Z. (۲۰۱۹), “A combined compromise solution (CoCoSo) method for multi-criteria decision-making problems”, Management Decision, Vol. 57 No. 9, pp. 2501-2519

www.proquest.com

برای مطالعه مقاله اصلی روش کوکوسو CoCoSo بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مقاله اصلی روش CoCoSo

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING

۱ نظر

  • سلام
    بهترین ضریب برای سنجش پرسشنامه کوکاسو چی هست؟
    پرسشنامه من از طیف لیکرت توش استفاده شده

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری