گراندد تئوری چارمز

گراندد تئوری چارمز

گراندد تئوری چارمز

گراندد تئوری چارمز (Charmaz’s grounded theory) از رویکردهای نظریه داده بنیاد در تحقیقات کیفی است که  رهیافت ساختارگرایانه دارد. گراندد تئوری کدهای نمادین را بر اساس مقوله هایی که از داده های کیفی ثبت شده پدید می آیند، می سازد. ایده این است که به روش‌های گراندد تئوری اجازه دهیم تا به ما در درک بهتر دنیای پدیداری افراد کمک کنند. به گفته میلیکن و شرایبر، یکی دیگر از وظایف نظریه‌پردازان داده بنیاد، درک معانی اجتماعی مشترک است که زیربنای رفتارهای افراد و واقعیت شرکت‌کنندگان مورد مطالعه است. معمولا گراندد تئوری گلیزر نمود بیرونی زیادی در تحقیقات گراندد تئوری ندارد. دلیل این موضوع را می توان این گونه بیان کرد که گراندد تئوری گلیزر شباهت زیادی به گراندد تئوری تفسیری دارد.

گراندد تئوری ساختارگرا با توجه به اصول گراندد تئوری اشتراوس و کوربین اما با روند گراندد تئوری گلیزر، پذیرفته است که دانش قبلی می تواند یک پروژه تحقیقاتی را تقویت کند، مشروط بر اینکه پروژه را تعریف نکند. علاوه بر این، محققان برای استفاده از گراندد تئوری ساختارگرا یا گراندد تئوری چارمز باید به جای تلاش برای پاک کردن یا فراموش کردن دانش یا تجربیات خود، دیدگاه های خود را به دقت هدایت و کنترل کنند.

تفاوت گراندد تئوری چارمز با روش های اشتراوس کوربین و گلیزر

گراندد تئوری ساختارگرا یا گراندد تئوری چارمز، دارای دو مرحله اصلی به سمت کدگذاری و تجزیه و تحلیل است: (۱) کدگذاری تمام داده ها از مصاحبه، سند، یا به هر حال محقق داده ها را جمع آوری می کند. و (۲) گرفتن بیشترین استفاده از کدها و سازماندهی داده های باقی مانده در اطراف آنها. مرحله اول امکان بسیاری از جهت‌های نظریه بالقوه را فراهم می‌کند و از طریق چندین سبک کدگذاری در گراندد تئوری، مانند کلمه به کلمه، خط به خط و موارد دیگر انجام می‌شود.

این یک قدم با گراندد تئوری اشتراوس کوربین و گراندد تئوری گلیزر تفاوت دارد زیرا آنها نسبت به کدها یا توضیحات بیش از حد شک دارند. با این حال، گراندد تئوری چارمز شامل روش مقایسه ای ثابت است. همانطور که چارمز پیشنهاد می کند شامل یادداشت برداری است و یادداشت ها به عنوان بخشی از فرآیند چرخه ای برای کمک به ساخت دسته های اولیه باشد.

این فرآیند به محقق اجازه می‌دهد تا داده‌ها را به‌عنوان اقدامات به جای ویژگی‌های شرکت‌کننده کدگذاری کند تا تجزیه و تحلیل و مقوله‌ها بسیار قوی‌تر شوند. برخلاف استفاده از «مقوله اصلی»، چارمز پیشنهاد می کند که بیش از یک دسته بندی یا موضوع اصلی مجاز است.

اگرچه این دسته بندی ها باید از داده ها ساخته شوند نه اینکه تحت تأثیر مفاهیم از پیش طراحی شده باشند. چارمز استدلال می کند که فرار از دانش قبلی تقریباً غیرممکن است و بنابراین به محققان گراندد تئوری ساختارگرا یا گراندد تئوری چارمز هشدار می دهد که ذهنی باز داشته باشند و انعطاف پذیر باشند. گراندد تئوری چارمز با تکرار روش تعاملی که امکان درک “دیدگاه ها و اقدامات شرکت کنندگان از دیدگاه آنها” را فراهم می کند، کدگذاری را یک قدم جلوتر می برد.

زندگینامه کیتی چارمز

کاتلین ماریان چارمز (۱۹ اوت ۱۹۳۹ – ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۰) توسعه‌دهنده تکنیک گراندد تئوری ساختارگرا یا گراندد تئوری چارمز، یک روش تحقیقاتی عمده در تحقیقات کیفی در سطح بین‌المللی و در بسیاری از رشته‌ها و حرفه‌ها بود.

او استاد بازنشسته جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی سونوما، پارک رانرت، کالیفرنیا و مدیر سابق برنامه نویسندگی دانشکده آن بود. سابقه چارماز در کاردرمانی و جامعه شناسی بود. زمینه های تخصص چارمز شامل تکنیک گراندد تئوری ساختارگرا یا گراندد تئوری چارمز، تعامل گرایی نمادین، مزمن بودن، تحقیقات کیفی سلامت، نگارشات علمی، نظریه جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، روش های تحقیق، بهداشت و پزشکی، پیری، جامعه شناسی عواطف و بدن بود.

کاوش گسترده چارمز در زمینه زیربنای نظری نظریه جامعه‌شناختی (از جمله ساختار انقلاب‌های علمی کوهن)، تجربیات بالینی او در کاردرمانی که با بیماران مزمن و در حال مرگ کار می‌کند، و دوره پنج‌ساله‌اش با اشتراوس و گلیزر و سایر اعضای هیئت علمی در مقطع دکتری. این برنامه منجر به تفسیر مجدد او از گراندد تئوری و توسعه دستورالعمل های روش شناختی جدید و مبتکرانه ساختارگرا یا گراندد تئوری چارمز شد.

دلیل استفاده از گراندد تئوری چارمز

محققان به طور متداول از تکنیک های گراندد تئوری گلیزر، گراندد تئوری اشتراوس و کوربین و گراندد تئوری چارمز استفاده می کنند. آنها نظریه زمینه ای را بر اساس چندین عامل انتخاب می کنند که مهمترین آنها کشف نظریه ای است که ریشه در داده ها دارد. اما با سه دیدگاه اصلی که به اشتباه برچسب‌گذاری شده‌اند، برای محققان دشوار است که تشخیص دهند یا تأیید کنند که کدام نوع بر یک مطالعه تأثیر گذاشته است و اینکه آیا به درستی به کار رفته است یا نه.

کدگذاری در گراندد تئوری چارمز

گراندد تئوری گلیزر، با تاکید بر رویکرد پاردایمی و پیروی از گراندد تئوری اشتراوس کوربین، دارای سه مرحله اصلی برای فرآیند کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده است: (۱) کدگذاری باز، (۲) کدگذاری محوری، و (۳) کدگذاری انتخابی.

تفاوت  گراندد تئوری گلیزر این است که از مقوله اصلی به طور مستقیم استفاده نمی کند، اما بر این ادعا تأکید می کند که دانش قبلی و تجربه یک محقق می تواند در یک مطالعه تحقیقاتی قابل توجه باشد. جایی که گراندد تئوری گلیزر و  گراندد تئوری ساختارگرا توافق دارند در حوزه اشباع دسته های قابل توجه در داده هایی است که برای توسعه نظری ضروری است. از سوی دیگر، گراندد تئوری گلیزر تجزیه و بازسازی داده ها و دسته ها را پیشنهاد می کند که به دسته های بازسازی شده اجازه می دهد تلاش کنند و دانش قبلی را تحمل کنند و یا به یک نظریه قوی یا به سمت آن هدایت شوند.

در طول این فرآیند ممکن است مفاهیم بسیاری ایجاد شود که در نهایت حول وجوه مشترک با هم گروه بندی شوند، که سپس بر توسعه یا کشف زیرمجموعه های مهم تأثیر می گذارد. مرحله بعدی گراندد تئوری گلیزر، کدگذاری محوری، زیرمجموعه ها را به هم متصل می کند و مفاهیم درون آنها را به دسته های بزرگتر و متمرکزتر بازسازی می کند. از طریق این دسته بندی های متمرکزتر است که کدگذاری انتخابی آغاز می شود و محقق یک دسته اصلی را به عنوان تمرکز اصلی خود انتخاب می کند.

استفاده از کدهای مرتبط بامقوله اصلی به گراندد تئوری چارمز به عنوان یک روش یکپارچه برمی گردد و بنابراین برای فرآیند کدگذاری گراندد تئوری مقوله اصلی مهم است. از طریق فرآیند کدگذاری انتخابی، که توسط آن یک مقوله اصلی پدیدار می‌شود، مفهوم‌سازی نظری می‌تواند آغاز شود و محقق می‌تواند هر گونه فرضی را که ممکن است داشته باشد تأیید کند. چه مفروضات آنها اثبات شود و چه رد، آنها اطلاعات تازه به دست آورده ای خواهند داشت که به یک نظریه نهایی در مورد موضوع تحقیق آنها کمک می کند.

منبع

Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory, 2ndEdition, Thousand Oaks, CA: Sage.
Charmaz, K. (2017). Constructivist grounded theory.The Journal of Positive Psychology, 12(3), 299-300.

www.tandfonline.com

برای آموزش روش گراندد تئوری چارمز بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

کتاب گراندد تئوری چارمز

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری