فصل سوم روش تحقیق آمیخته

فصل سوم روش تحقیق آمیخته

فصل سوم روش تحقیق آمیخته

فصل سوم روش تحقیق آمیخته، بیانگر  ابزار و روش های مرتبط تکنیک های کیفی و کمی مورد استفاده در تحلیل داده ها است. فصل سوم با عنوان معرفی ابزار و روش ها در پایان نامه قرار می گیرد.  همانطور که از نامش پیداست به روی روش انجام پژوهش تمرکز دارد. با توجه به اینکه موضوع و هدف پژوهش دانشجو چیست، روش تحقیق آن نیز مشخص می­ شود و دانشجو باید در این فصل به طور دقیق و واضح به اینکه چطور به نتایج این پژوهش دست یافتهو از چه روش­ هایی استفاده کردید بپردازد.

همان طور که در مقاله روش تحقیق آمیخته بیان شد، روش تحقیق آمیخته  یک رویکرد پژوهشی است که به موجب آن محققان داده های کمی و کیفی را در یک مطالعه جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند. در صورت ضرورت استفاده از روش تحقیق آمیخته باید گفت پژوهشگر با استفاده از روش های تحقیق کمی می تواند جنبه های مشاهده پذیر یک پدیده را که قابل اندازه گیری است مورد بررسی قرار دهد.

بخش بندی فصل سوم روش تحقیق آمیخته

دو رویکرد در نگارش فصل سوم روش تحقیق آمیخته وجود دارد. رویکرد اول به این صورت است که هر قسمت کیفی و کمی به صورت جداگانه مشخص می شود. رویکرد دوم این است که در هر قسمت هم موارد کیفی و هم موارد کمی پشت سرهم مشخص می شوند. در این قسمت به معرفی بخش های فصل سوم با رویکرد روش تحقیق آمیخته پرداخته می شود:

مقدمه

همانند تمامی فصول پایان نامه، فصل سوم (روش تحقیق) نیز با یک مقدمه آغاز می­ شود که در آن محقق به طرحی کلی و معرفی محتوای فصل می ­پردازد. در این قسمت مشخص می شود که این فصل سوم روش تحقیق آمیخته در دو قسمت کیفی  و کمی (نام روش های کیفی و کمی)، مشخص شده است.

نوع پژوهش روش تحقیق آمیخته

پژوهش­ های روش تحقیق آمیخته بیشتر به صورت اکتشافی و بنیادی هستند هستند. در این قسمت پیاز پژوهش در فصل سوم روش تحقیق آمیخته مشخص می شود. هر لایه پیاز پژوهش، مرتبط با تکنیک مشخص می شود. به عنوان مثال تحقیق بنیادی نوعی تحقیق است که به کشف ماهیت اشیا، پدیده­ ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری ­ها و نظریه ­ها می ­پردازد. هدف اصلی این نوع پژوهش این است که روابط بین پدیده ­ها، آزمون نظریه­ ها بیان شده و به دانش موجود در این زمینه خاص چیزی اضافه شود. مانند روش گراندد تئوری و برازش آن به روش معادلات ساختاری.

پژوهش بنیادی خود به دو دسته نظری و تجربی تقسیم می­ شود. در پژوهش بنیادی نظری از روش ­های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می­ شود و این پژوهش اغلب بر پایه مطالعات کتابخانه ­ای انجام می­ گیرد. پژوهش بنیادی تجربی بر اساس روش ­های میدانی انجام می ­شود و از روش­های استدلال استقرایی در آن استفاده می ­شود.

جامعه مورد مطالعه روش تحقیق آمیخته

در این بخش از فصل سوم روش تحقیق آمیخته، محقق باید جامعه ­کیفی و کمی که در این تحقیق مورد مطالعه بوده است یا به عبارت دیگر، جامعه ­ای که قصد دارد در ابتدا با آن مصاحبه انجام دهد و در ادامه پرسشنامه­ های خود را در آن توزیع کرده و اطلاعات خود را از آن­ها جمع آوری کند، معرفی نماید.

در تحقیقاتی که از روش فراترکیب استفاده می کنند، جامعه تحلیل کیفی، کتاب ها، مقالات و متون هستند.

نمونه مورد مطالعه روش تحقیق آمیخته

در این قسمت از فصل سوم روش تحقیق آمیخته، دو روش نمونه گیری کیفی و کمی به صورت مجزا براساس نوع جامعه در این قسمت مشخص می شود. در روش کیفی از نمونه گیری هدفمند، نمونه گیری گلوله برفی، نمونه گیری نظری، نمونه گیری قضاوتی و دیگر موارد استفاده می شود.

در قسمت کمی روش تحقیق آمیخته، معمولا به دلیل گسترده بودن حجم جامعه آماری امکان مراجعه و مطالعه کلیه افراد موجود در آن جامعه وجود ندارد. در این صورت، محقق ناگزیر است تحقیق خود را به روی بخشی از جامعه آماری انجام دهد و نتیجه نهایی این بررسی را به تمام جامعه آماری تعمیم دهد. مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن­ ها را «روش نمونه گیری» می­ گویند. نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری با روش مورگان، نمونه گیری روش معادلات ساختاری  از موارد مورد استفاده در روش کیفی است.

اما این کار زمانی امکان پذیر است که این گروه نمونه از جامعه آماری، کلیه صفات و ویژگی ­های آن جامعه را دارا باشند که بتوان آن­ ها را بعنوان نماینده کل جامعه در نظر گرفت و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره کل جامعه آماری قضاوت کند.

بنابراین نمونه آماری در فصل سوم روش تحقیق آمیخته باید دو ویژگی داشته باشد:

۱- روایی نمونه آماری  همانطور که گفته شد در فصل سوم روش تحقیق آمیخته نمونه آماری باید با کل جامعه آماری همگون باشد و ویژگی­ ها و صفات کلی آنها را دارا باشد تا بتوان از آن بعنوان بخشی از جامعه آماری استفاده کرد.

۲- تناسب حجم نمونه آماری  حجم جامعه آماری نمونه باید متناسب با حجم کل جامعه آماری باشد که بتوان آن ها را بعنوان نماینده کل جامعه شناخت و نتایج مطالعه را بر اساس آن ها سنجید. بنابراین با توجه به اینکه جمعیت کل جامعه آماری چقدر است می­ توانید تصمیم بگیرید از چه تعداد نفراتی بعنوان جامعه نمونه استفاده کنید که بتوان نظرات آن­ها را به بقیه تعمیم داد.

معرفی ابزار جمع آوری داده ها در روش تحقیق آمیخته

یکی از اصلی­ ترین بخش­ های فصل سوم روش تحقیق آمیخته، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آن است. به همین دلیل است که این بخش از فصل سوم روش تحقیق آمیخته از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. برای مطالعه در زمینه ­های مختلف، ابزار متفاوتی نیز وجود دارد. در قسمت کیفی به صورت متداول از مصاحبه استفاده می شود.

به طور کلی از  ابزارهای مشاهده و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی در فصل سوم روش تحقیق آمیخته استفاده می­ شود که معمولا پرسشنامه پرکاربردترین روش برای جمع آوری اطلاعات است. هر چند در پژوهش های کیفی معمولا از مصاحبه و مشاهده برای جمع آوری اطلاعات استفاده می­ شود.

پایایی ابزار اندازه گیری در روش تحقیق آمیخته

پایایی و روایی ابزار در فصل سوم روش تحقیق آمیخته در این قسمت مشخص می شوند. ابزار گردآوری داده­ ها زمانی قابل اعتماد هستند که دو ویژگی مهم پایایی و روایی را داشته باشند.

تعریف پایایی : پایایی به همسانی ابزار در اندازه گیری داده­ ها گفته می­ شود. یعنی ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی خواهند داشت.

تعریف روایی یا اعتبار: روایی یک ابزار اندازه گیری به میزان توانایی ابزار در اندازه گیری ویژگی که ابزار برای اندازه گیری آن ساخته شده است گفته می ­شود. در این قسمت از فصل سوم روش تحقیق آمیخته به طور کل باید مشخص شود آیا از روش یا ابزار اندازه گیری صحیحی برای هدف مورد نظر استفاده شده است و این روش تا چه حد برای هدف مورد نظر کارایی داشته است؟

 شاخص هایی که در زمینه پایایی روش تحقیق کیفی در فصل سوم روش تحقیق آمیخته استفاده می شوند عبارتند از:

۱-ضریب پایایی توافق درصدی

۲-ضریب پایایی کاپای کوهن

۳-ضریب پایایی درون طبقه ای

۴-ضریب پایایی هولستی

۵-ضریب پایایی پی اسکات

۶-ضریب پایایی کریپندروف

در قسمت کمی نیز از شاخص های آلفای کرونباخ، شاخص های برازش مدل استفاده می شود.

معرفی آزمون­ های مورد استفاده در روش تحقیق آمیخته

در این بخش از فصل سوم روش تحقیق آمیخته، محقق با توجه به نوع تحقیق خود آزمون­ های مورد استفاده در فصل چهارم روش تحقیق آمیخته جهت تحلیل داده ­ها را معرفی می­ کند. روش های کیفی و کمی در فصل سوم روش تحقیق آمیخته به تفکیک مشخص می شوند. روش تحقیق آمیخته متداول عبارتند از:

تحلیل داده بنیاد+تحلیل معادلات ساختاری

تحلیل فراترکیب+تحلیل ساختاری تفسیری+تحلیل معادلات ساختاری

تحلیل مضمون+تحلیل عامل تائیدی

سنتزپژوهی+تحلیل معادلات ساختاری

پدیدارشناسی+تحلیل دلفی

تحلیل مضمون+تحلیل میک مک+سناریونویسی

فراتحلیل+سنتزپژوهی

گاهی در یک تحلیل در فصل سوم روش تحقیق آمیخته دو روش تحلیل کیفی استفاده می شود. به عنوان مثال ترکیب فراترکیب و گراندد تئوری که به مالتی گراندد مشهور است، از روش های متداول در تحلیل های آمیخته است. روش های دیگری مانند علم سنجی، آینده پژوهی، تحلیل بیبیلومتریک نیز از روش شناسی آمیخته و به روز در تحلیل پایان نامه های ارشد و دکتری است.

تحلیل داده ­ها در روش آمیخته

برخی تصور می­ کنند تنها روش تجزیه و تحلیل داده­ ها، روش آماری است در صورتی که تجزیه و تحلیل داده­ ها به طرق مختلفی صورت می ­گیرد و روش آماری فقط یکی از روش ­های تجزیه و تحلیل داده ­هاست که اغلب برای تحقیقات و تحلیل  داده ­هایی به کار می­ رود که جنبه آماری داشته باشند.

تجزیه و تحلیل کیفی

معمولا در مواردی که تمرکز به روی صفت­های فردی است، هیچ یک از روش­های تحلیل کمی به کار نخواهد آمد بنابراین از تحلیل کیفی استفاده می­شود. در تحلیل کیفی در فصل سوم روش تحقیق آمیخته، داده­های گردآوری شده نیز از نوع داده­های کیفی هستند. پیش نیاز هر تحلیل کیفی این است که قبل از شروع تکلیف یا مساله مورد بررسی، دارای برخی ویژگی­ها باشد که مهم­ترین آن­ها اینست که محقق از پیش داوری­ها، دیدگاه­ها یا مفروضاتی که ممکن است در تجزیه و تحلیل داده­ها تداخل ایجاد کند آگاه باشد تا بتواند آن­ها را کاهش دهد. این ویژگی به محقق کمک می­کند دیدگاههای شخصی خود را کمتر دخالت داده و یک پدیده را همانطور که هست مورد بررسی قرار دهد.

تحلیل کیفی در سه قسمت قابل انجام است : توصیف، تبیین و تفسیر.

تجزیه و تحلیل کمی

 تحلیل کمی در فصل سوم روش تحقیق آمیخته در شرایطی کاربرد دارد که مفاهیم از طریق معرف­ه ای کمی اندازه گیری شده باشند. تکنیک­ های آماری ابزار تحلیل کمی هستند. این روش تحلیل یکی از روش­ های استدلال تجربی در باب فرضیات علمی است که استدلالی آماری را نشان می ­دهد. این استدلال، شواهد تجربی را برای ابطال یا قبول راه حل نظری مسئله در اختیار ما قرار می­ دهد.

تحلیل کمی بی نیاز از تحلیل کیفی نیست. محقق باید به منظور تکمیل تحلیل خود تحلیل کمی را با تحلیل کیفی همراه کند. تحلیل کیفی، بار معنایی تحلیل کمی را روشن می­کند.

تجزیه تحلیل کمی را به دو دسته ی تحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی طبقه بندی می­کنند.

 نرم افزارهای روش آمیخته

نرم افزارهای تحلیل کیفی و کمی در این قسمت از فصل سوم روش تحقیق آمیخته براساس روش های مورد استفاده معرفی می شوند. نرم افزارهای تحلیل کیفی در فصل سوم روش تحقیق آمیخته به طور معمول عبارتند از: MAXQDA -NVIVO- ATLAS TI

در قسمت کمی از فصل سوم روش تحقیق آمیخته نیز نرم افزارهای مورد استفاده براساس تکنیک های کمی مشخص می شوند. نرم افزارهای SMARTPLS، MICMAC و دیگر موارد در این قسمت مشخص می شوند.

منبع

delvetool.com

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری