روش ساندلوسکی و باروسو

روش ساندلوسکی و باروسو

روش ساندلوسکی و باروسو

روش ساندلوسکی و باروسو الگوی منسجم فراترکیب است که اطلاعات و یافته های استخراج شده از دیگر مطالعات با موضوع مرتبط  را بررسی می کند. این روش با فراهم کردن یک نگرش نظام مند برای پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهش های کیفی مختلف، به کشف موضوعات و استعاره های جدید و اساسی میپردازد و از این طرق دانش فعلی را گسترش داده و دید جامع و گستردهای را نسبت به مسائل به وجود می آورد.

فراترکیب یکی از اقسام روشهای فرا مطالعه است. در ارتباط با روش فرا مطالعه چنین نتیجه گیری می کنند که فرا مطالعه شامل چهار قسمت اصلی؛ فرا نظریه (تحلیل نظریه های پژوهشهای گذشته)، فرا روش (تحلیل روش شناسی پژوهشهای گذشته)، فرا ترکیب (تحلیل کیفی یافتههای پژوهشهای گذشته) و فرا تحلیل (تحلیل کمی یافته های پژوهشهای گذشته) است. روش ساندلوسکی و باروسو از رویکردهای مهم روش فراترکیب یا متاسنتز است. در شکل کتاب روش ساندلوسکی و باروسو مشاهده می شود.

متاسنتز کیفی روش سندلوسکی و باروسو
متاسنتز کیفی روش سندلوسکی و باروسو

مراحل متاسنتز کیفی سندلوسکی و باروسو

مراحل متاسنتز کیفی سندلوسکی و باروسو به صورت ۶ یا ۷ مرحله است که هر دو صحیح است.

متاسنتز روش سندلوسکی و باروسو به صورت ۶ گام عبارت است از:

۱-فرمول بندی سوال

۲-انجام یک جستجوی نظام مند ادبیات

۳-غربالگری و انتخاب مقالات پژوهشی مناسب

۴-تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی

۵-حفظ کنترل کیفیت

۶-ارائه یافته ها

متاسنتز به صورت ۷گام عبارت است از:

۱-تنظیم سوالات پژوهش

۲-بررسی نظام‌مند متون

۳-جستجو و انتخاب منابع مناسب

۴-استخراج اطلاعات منابع

۵-تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته‌ها

۶-کنترل کیفیت

۷-ارائه یافته‌ها

در ادامه هر گام مشخص شده است:

فرمول بندی سوالات

در متاسنتز سندلوسکی و باروسو این پرسش‌ها عموماً براساس چهار پارامتر چه‌چیزی، چه کسی، چه زمانی و چگونه؛ قابل تنظیم است. در گروه‌بندی و تحلیل ابعاد اینترنت انرژی در بستر انقلاب صنعتی چهارم مورد سوال قرار گرفته است. برای تعیین سوالات از این فرمول استفاده می شود:

PICO: Population, Intervention, Comparison and Outcomes

بنابراین در مورد جمعیت، مداخله، مقایسه و نتایج سوال می شود.

SPICE: Setting, Perspective, Intervention/Phenomena of Interest, Comparison, and Evaluation

تنظیم، دیدگاه، مداخله/پدیده های مورد علاقه، مقایسه و ارزیابی نیز در سوالات آورده می شود.

انجام جستجوی سیستماتیک ادبیات

بازبین کلمات کلیدی را برای هدایت جستجوی ادبیات در متاسنتز ساندلوسکی و باروسو  انتخاب می کند. پارامترهای چه کسی، چه چیزی و زمان معیارهای ورود و خروج را تعیین می کند. در طول جستجو، بازبین به طور مداوم تعاریف عبارات جستجو یا بازه زمانی را دوباره ارزیابی می کند. پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و جزئیات مقاله در نظر گرفته شده و مقاله‌هایی که با پرسش و هدف پژوهش تناسبی ندارند، حذف می شوند.

جستجو و انتخاب منابع مناسب در روش ساندلوسکی و باروسو

چک لیست های متعددی به منظور ارزیابی مطالعات پژوهشی کیفی در متاسنتز ساندلوسکی و باروسو  وجود دارد. ابزاری برای ارزیابی کیفیت مطالعات تحقیقات کیفی اولیه، برنامه مهارت‌های ارزیابی انتقادی (CASP، ۲۰۱۷) ۱۰ سؤالی است که به شما کمک می‌کند تحقیق کیفی را درک کنید.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی یا روش CASP ﺑﺎ ۱۰ ﺷﺮط ﮐﯿﻔﯽ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار گیرد. به ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻻت براساس هر یک از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، اﻣﺘﯿﺎزی بین ۱ ﺗﺎ ۵ تخصیص داده می‌شود. ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات آنﻫﺎ ۳۱ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺬف خواهند شد. ﺷﺮاﯾﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای روش CASP در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱. اهداف تحقیق

۲. منطق روش ­شناسی

۳. طرح تحقیق

۴. روش نمونه ­برداری

۵. جمع ­آوری داده­ ها

۶. انعکاس ­پذیری (که به رابطه بین محقق و مشارکت­ کنندگان اشاره دارد)

۷. ملاحظات اخلاقی

۸. دقت تجزیه‌وتحلیل داده­ها

۹. بیان واضح و روشن یافته ­ها

۱۰. ارزش تحقیق.

گونه شناسی در متاسنتز روش ساندلوسکی و باروسو یافته های کیفی از نزدیک ترین به داده ها از دورترین داده ها:
– بدون یافته: بدون تحقیق (استثنا)
– نظرسنجی موضوعی: تحقیق کیفی نیست (متاخلاص کیفی)
– پیمایش موضوعی: تحقیق کیفی اکتشافی (فراخلاصه کیفی)
– توصیف مفهومی/ موضوعی: تحقیق کیفی توصیفی (متاسنتز کیفی)
– تبیین تفسیری: تحقیق کیفی تبیینی (متاسنتز کیفی)

استخراج اطلاعات منابع

استخراج داده ها در متاسنتز روش سندلوسکی و باروسو مستلزم جداسازی یافته های درجا یا یافته های تولید شده در محدوده یک مطالعه گزارش شده در هر گزارش است.
-رویه های تحلیلی، یا طرح های کدگذاری و نمایش داده های مورد استفاده برای تولید یافته ها
-بحث محققان در مورد معنا، مفاهیم یا اهمیت یافته های آنها
-یافته هایی را که توسط داده ها پشتیبانی نمی شوند استخراج نکنید.

یافته ها را ویرایش کنید تا آنها را تا حد امکان برای هر کسی در دسترس قرار دهید
خواننده
فقط ویرایش جزئی مورد نیاز است (به عنوان مثال، عبارات را برای تکمیل تغییر دهید
جمله ها)

یافته های گروهی که به نظر می رسد در مورد یک موضوع باشد. در موارد زیر قضاوت کنید:
– یکسانی
– تفاوت
– تائیدیه
– افزونه
– ابطال

دسته بندی
-بیانیه های مختصر
– به طور جامع محتوا را ضبط می کند

تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته‌ها

در متاسنتز سندلوسکی و باروسو به دنبال موضوعاتی باشید که در مطالعات موجود در متاسنتز ظاهر می شوند
• ایجاد یک طبقه بندی (دسته)
• مضامین مرتبط را تحت طبقه بندی قرار دهید که به بهترین وجه پدیده را توصیف می کند
• سایر روش های سنتز
– مقایسه هدفمند ثابت
– مفاهیم وارداتی
– ترجمه متقابل و ترکیب مفاهیم In Vivo و Imported
– جدول زمانی رویداد

کنترل کیفیت

-برای انتخاب های انجام شده در متاسنتز روش ساندلوسکی و باروسو توضیحات و توضیحات واضحی ارائه دهید
-از رویکردهای تثبیت شده برای ترکیب مطالعات تحقیقاتی کیفی اولیه استفاده کنید

– از برنامه های ایجاد شده (مانند CASP) برای ارزیابی کیفیت مطالعات تحقیقات کیفی اولیه استفاده کنید.
– از استراتژی های جستجوی الکترونیکی و دستی برای یافتن همه مقالات مرتبط استفاده کنید.

ارائه یافته‌ها در روش ساندلوسکی و باروسو

تشریح مراحل انجام شده در مراحل متانسنتز نویسندگان می توانند استفاده کنند
– نمایشگرهای بصری مانند نمودارها، جداول و شکل ها
-شماره بندی و تکرار کدها
– ارائه توضیحات غنی از داده ها، نقل قول ها و توسعه مدل مفهومی یا فرضیه های کاری برگرفته از ادغام

درنهایت خواهیم داشت:

مقدمه: مسئله و هدف در متاسنتز روش ساندلوسکی و باروسو
-روش ها: استراتژی نمونه گیری و تکنیک ها و ابزار برای ارزیابی و مقایسه گزارش ها و طبقه بندی و سنتز یافته ها و رویه های اعتبار
– نتایج: نمایه گزارش ها، نمایه نمونه های گزارش، و ترکیب از یافته ها
– بحث در مورد یافته ها
– استناد

منبع

Sandelowski, M, Barroso, J (۲۰۰۷) Handbook for Synthesizing Qualitative Research. SpringerNew York

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری