الگوهای فراترکیب (متاسنتز)

الگوهای فراترکیب (متاسنتز)

الگوهای فراترکیب

الگوهای فراترکیب از روش‌های کیفی دقیق برای ترکیب مطالعات کیفی موجود برای ساختن معنای بیشتر از طریق یک فرآیند تفسیری استفاده می‌کنند.متاسنتز کیفی یک رویکرد هدفمند و منسجم برای تجزیه و تحلیل داده ها در سراسر مطالعات کیفی است. این فرآیندی است که محققان را قادر می‌سازد تا یک سؤال تحقیقی خاص را شناسایی کنند و سپس شواهد کیفی را برای پاسخ به سؤال تحقیق جستجو، انتخاب، ارزیابی، خلاصه‌سازی و ترکیب کنند. تفسیری از یافته‌های کیفی که خود ترکیب تفسیری داده‌ها از جمله پدیدارشناسی‌ها، قوم‌نگاری‌ها، نظریه‌های زمینه‌ای، و سایر توصیف‌ها یا تبیین‌های یکپارچه و منسجم از پدیده‌ها، رویدادها یا مواردی هستند که از ویژگی‌های بارز تحقیق کیفی هستند.

روش فراترکیب نشان می دهد حرکت به سمت عمل مبتنی بر شواهد، انگیزه مثبتی برای همسوسازی تحقیقات کیفی و تلاش‌های ترکیبی تحقیقاتی بوده است. یک روش جمعی برای مشاهده تحقیقات خاص در یک رشته و ادغام یافته‌ها در قالبی که به آسانی در دسترس و قابل درک باشد، امکان پذیر می‌شود. الگوهای ساندلوسکی و بارسو (۲۰۰۷)، والش و دان (۲۰۰۵) و نوبلت و هیر (۱۹۹۷)، الگوهای معروف متاسنتز هستند.

 

الگوهای روش فراترکیب
الگوهای روش فراترکیب

الگوی نوبلت و هیر (Noblit & Hare) (1997)

نوبلیت و هیر روش جدیدی را برای سنتز از مطالعات کیفی پیشنهاد می کنند: فرا قوم نگاری. پس از ذکر معیارهایی که در مقایسه پروژه های تحقیقاتی کیفی مورد استفاده قرار می گیرند، نویسندگان روش هایی را تعریف می کنند که می توان آنها را سپس برای ایجاد ترکیب متقاعدتر از تحقیق تجمیع کرد. این الگو از گسترده ترین الگوهای فراترکیب است.  فراقوم نگاری با استفاده از نمونه‌هایی از مطالعات متعدد، از کار قوم‌نگاری در محیط‌های آموزشی گرفته تا مناقشه میدفریمن در مورد جوانان ساموایی، توصیه‌های رویه‌ای مفیدی را از تحلیل‌های مقایسه‌ای و تجمعی داده‌های کیفی ارائه می‌کند. این روش توسط محققان و دانشجویان در روش‌های تحقیق کیفی، مردم‌نگاری، آموزش، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی با علاقه خوانده می‌شود.

پس از تعریف استعاره و ترکیب، این نویسندگان یک برنامه گام به گام ارائه می کنند که به محقق اجازه می دهد شباهت (ترجمه متقابل)، تفاوت (ردیابی) یا شباهت را در سطح بالاتر (خطوط یا ترکیب استدلال) در میان مطالعات نمونه نشان دهد. …حاوی استراتژی های ارزشمند در سطحی از تجزیه و تحلیل که به ندرت استفاده می شود.جامعه شناسی معاصر “نویسندگان با بازنگری در نحوه نگرش ما به مقایسه مردم نگاری به گونه ای که با تحولات جدید در قوم نگاری تفسیری سازگار باشد سهم مهمی داشتند. از میان الگوهای فراترکیب، این الگو برای انتخاب مدل معروف است.

فراقوم نگاری نوبلت و هیر
فراقوم نگاری نوبلت و هیر

الگوی والش و دان (Walsh & Downe) (2005)

این الگو نیز در بین الگوهای فراترکیب به صورت گسترده استفاده می شود. این روش در شش مرحله به بررسی و تحلیل موضوع مورد مطالعه می پردازد که عبارت است از(تعریف هدف مطالعه، جست و جوی نظامند مطالعات مرتبط، بررسی نتایج جست و جو و ارزیابی اسناد، استخراج محتوای مرتبط با هدف تحقیق، تجزیه و تحلیل محتوا و تفسیر یافته ها). متاسنتز تلاش می کند تا نتایج حاصل از تعدادی از مطالعات کیفی متفاوت اما مرتبط با یکدیگر را ادغام کند. این تکنیک برخلاف فراتحلیل مطالعات کمی، به جای تجمیع، قصد تفسیری دارد. نمونه هایی از ادبیات نشان می دهد که برخی از جنبه های تکنیک هنوز به طور کامل تثبیت نشده اند. انتخاب یکی از الگوهای فراترکیب به هدف تحقیق بستگی دارد.

فراترکیب والش و دان (2005)
فراترکیب والش و دان (۲۰۰۵)

الگوی ساندلوسکی و بارسو  (Sandelowski & Barroso) (2007)

فراترکیب، براساس روش ساندلوسکی و بارسو،  از معروف ترین الگوهای فراترکیب است. ترکیب تفسیرهای داده های اصلی مطالعات منتخب است. تحلیل سلندلوسکی و بارسو دارای ۷ گام است. در بیشتر تحقیقات با ۶ گام این تحلیل تکمیل می شود. اما گام هفتم فراترکیب با تحلیل آنتروپی شانون تکمیل می شود. در مقاله ای دیگر به بررسی متاسنتز ۶ مرحله ای یا ۷ مرحله ای پرداخته شده است.

فراترکیب ساندلوسکی و بارسو
فراترکیب ساندلوسکی و بارسو

گام های متاسنتز مشترک در الگوهای فراترکیب

مشخص نمودن مسئله تحقیق

این مرحله شامل تعیین هدف با سؤال پژوهش و چهارچوب نظری است. وسعت حیطه تحقیق باید به حدی باشد که هم ابعاد پدیده مورد بررسی را به طور کامل پوشش دهد و هم به اندازه کافی اختصاصی باشد. موضوع انتخابی برای فراترکیب باید دارای ارزش علمی کافی بوده و بتوان برای آن کاربردهایی را در زمینه توسعه دانش و تئوری و یا بهبود عملکرد متصور شد.

تعیین معیارهای ورود و انتخاب مطالعات واجد شرایط

محققین می توانند بسته به حیطه و موضوع تحقیق، معیارهای ورود و خروج متنوعی را برای مطالعات برگزیند. در مجموع باید توجه داشت که همه مطالعات باید پدیده مشترکی را مورد بررسی قرار داده باشند.همچنین نظریات پیرامون تعداد مطالعات واجد شرایط با اختلاف و تفاوت های بسیاری همراه است. اما بطور کلی پیشنهاد می گردد مطالعات از نظر تنوع و تعداد بگونه ای انتخاب شوند که پوشش مطلوبی از ویژگی های جمعیت شناختی مؤثر بر نتایج را فراهم نموده و ورود مطالعات مانند تحقیقات با استراتژی های کیفی تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یابد.  در این گام از روش CASP استفاده می شود.

مرور مطالعات

در این مرحله هر مطالعه چندین بار به دقت مرور شده، براساس میزان مطابقت با معیارهای ورود به سبد ترکیب امتیاز دهی شده و از نظر کفایت علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. محققین حتما از معیارهایی برای ارزیابی نقادانه مطالعات استفاده نموده و این فرایند را صرفا در مرحله دوم متوقف ننمایند چراکه ارزیابی نقادانه مطالعات اولیه فرایندی پویا و در حین عمل بوده و باید در مراحل دیگر نیز مدنظر پژوهشگر باشد. در الگوهای فراترکیب این گام به صورت تیتروار، بسط چکیده یا حالت تحلیل مضمون استفاده می شود.

ارزیابی ارتباطات بین مطالعات

در این مرحله محقق چگونگی ارتباط مطالعات بایکدیگر را مورد ارزیابی قرار داده، میزان همگنی مطالعات بایکدیگر را بررسی می کند و مطالعات را از نظر ویژگی های آنها رده بندی می کند. در این مرحله یک جدول خلاصه از اطلاعات و ویژگیهای مطالعات تهیه شده و مطالعات براساس متدولوژی تحقیق گروه بندی می شوند تا در صورت نیاز مطالعاتی با متدولوژی های یکسان با یکدیگر تلفیق شوند. مطالعات از نظر نوع ارتباط با یکدیگر به سه دسته تقسیم میشوند:

مطالعاتی که شباهت زیادی به یکدیگر داشته و می توانند به صورت دوطرفه و متقابل به یکدیگر ترجمه شوند.

مطالعاتی که شباهتی به یکدیگر نداشته و با یکدیگر تضاد دارند.

مطالعاتی که از جهاتی به یکدیگر شباهت داشته و از جهانی با یکدیگر در تناقض اند. تعیین نوع ارتباط بین دو مطالعه براساس مفاهیم کلیدی استخراج شده(مثل مقولات اصلی یا محوری) از آنها صورت می گیرد.

ترجمان مطالعات به یکدیگر

مقصود از ترجمه در متاسنتز، تبدیل مفاهیم کلیدی متناظر در مطالعات مختلف به یکدیگر و به صورت انتزاعی است. پس از اینکه خوشه هایی از استعاره های شبیه به هم تشکیل و پالایش گردید سعی می گردد به توصیفی از مقولات اصلی مشترک پدیده مورد نظر دست یافت؛ توصیف های ارایه شده در مطالعات اولیه و نقل قول هایی از این مطالعات برای شرح هر الگو و شفاف سازی هرچه بیشتر مفاهیم استفاده می گردد.

ارایه نتیجه کلی فراترکیب

در این مرحله نتیجه نهایی فراترکیب بصورت تفسیری ارایه می شود این نتیجه فراتر از تک تک مطالعات اولیه بوده اما شامل همه آنها نیز هست و اثر هر یک از مطالعات اولیه را می توان در نتیجه نهایی یافت.

گام های بیان شده در تمامی الگوهای فراترکیب وجود دارد، سه گام، شش گام یا هفت گام، همگی یک روند و یک نتیجه را دنبال می کنند. در شکل کتاب های مشهور در زمینه الگوهای فراترکیب پیشنهاد شده است.

کتاب های روش متاسنتز
کتاب های روش متاسنتز

منبع

Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies:
Vol. 11. Qualitative research methods. Newbury Park, CA: Sage.

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research.
New York: Springer.

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدیر آماری