شبکه مضمون

شبکه مضمون

شبکه مضمون (thematic network) تحلیل های موضوعی و شناسایی ساختار کدها و مضامین شناسایی شده برای تسهیل ساختار و ترسیم این مضامین است.

روش هرمنوتیک

روش هرمنوتیک

روش هرمنوتیک (hermeneutics)، از طریق فعالیت های تجربی (جمع آوری تجربیات) و تأملی (تحلیل معانی آنها) انجام می شود.

روش ارزیابی لینکلن و گوبا

روش ارزیابی لینکلن و گوبا

روش ارزیابی لینکلن و گوبا یک تکنیک اعتبارسنجی تحلیل کیفی براساس چهار معیار اعتبارپذیری، تاییدپذیری، تکرارپذیری و اثبات‌پذیری تحقیق است.

اشباع نظری

اشباع نظری

اشباع نظری (theoretical saturation)، نقطه ای در تحلیل کیفی است که در آن جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های اضافی به شما اطلاعات بیشتری درباره موضوع شما نمی دهد.

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته یک رویکرد پژوهشی است که به موجب آن محققان داده های کمی و کیفی را در یک مطالعه جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند.

روش کلایزی

روش کلایزی

روش کلایزی (Collaizi)، یکی از انواع روش پدیدارشناسی در تحقیقات کیفی است که در هفت گام انجام می شود. 

پدیدارشناسی

پدیدارشناسی

پدیدارشناسی (phenomenology)، یک روش تحقیق کیفی است و در رشته‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی به عنوان یک عرصه‌ی تحقیق استفاده می شود.

گراندد تئوری چارمز

گراندد تئوری چارمز

گراندد تئوری چارمز از رویکردهای نظریه داده بنیاد در تحقیقات کیفی است که  رهیافت ساختارگرایانه دارد.

کدگذاری در گراندد تئوری

کدگذاری در گراندد تئوری

کدگذاری در گراندد تئوری فرآیند اصلی روش داده بنیاد بوده که  انتزاع مفهومی داده ها و ادغام مجدد آن به عنوان نظریه صورت می گیرد.

سنتزپژوهی روبرتس

سنتزپژوهی روبرتس

سنتزپژوهی روبرتس یک رویکرد شش مرحله ای است که توسط روبرتس و پتیکرو (۲۰۰۶)، برای انجام تحلیل کیفی سنتزپژوهی معرفی شده است. 

سنتزپژوهی

سنتزپژوهی

سنتزپژوهی (Research synthesis) شکل خاصی از مرور پژوهش است که اشاره به ساخت یک کل درون چیزی، فراتر از دلالت بخش‌های مجزا دارد.

صحت کدگذاری

صحت کدگذاری

صحت کدگذاری (Correct coding) بر انتخاب روند کدگذاری مناسب در تحلیل کیفی و برآورده سازی هدف تحلیل دلالت دارد. 

کدگذاری در تحلیل کیفی

کدگذاری در تحلیل کیفی

کدگذاری در تحلیل کیفی فرآیند برچسب گذاری و سازماندهی داده های کیفی شما برای شناسایی موضوعات مختلف و روابط بین آنهاست.

فراقوم نگاری

فراقوم نگاری

فراقوم نگاری (Meta-ethnography) یک روش سنتز کیفی معتبر و کامل است که به محققان کمک می کند به بینش ها و نتایج جدیدی دست یابند.

قوم نگاری

قوم نگاری

قوم نگاری (Ethnography )، روشی کیفی برای جمع آوری داده ها است که اغلب در علوم اجتماعی و رفتاری مورد استفاده قرار می گیرد.

مثلث سازی

مثلث سازی

مثلث سازی (triangulation)، در تحقیق به معنای استفاده از مجموعه داده ها، روش ها، نظریه ها و یا محققین متعدد برای پرداختن به سوال تحقیق است

مالتی گراندد

مالتی گراندد

مالتی گراندد (Multi grounded)، از مشتقات نظریه داده بنیاد است که از تلفیق مفاهیم تجربی و نظری ایجاد می شود. 

گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر  (Glaser Grounded theory)، نوعی از روش داده بنیاد است که استراتژی گراندد تئوری را تفسیر معنای شخصی در زمینه تعامل اجتماعی می داند.

روش براون و کلارک

روش براون و کلارک

روش براون و کلارک یکی از روش های تحلیل محتوای کیفی و بررسی متون به صورت منظم و سلسله مراتبی به منظور استخراج کد است. 

روش ساندلوسکی و باروسو

روش ساندلوسکی و باروسو

روش ساندلوسکی و باروسو الگوی منسجم فراترکیب است که اطلاعات و یافته های استخراج شده از دیگر مطالعات با موضوع مرتبط  را بررسی می کند.

الگوهای فراترکیب (متاسنتز)

الگوهای فراترکیب (متاسنتز)

الگوهای فراترکیب از روش‌های کیفی دقیق برای ترکیب مطالعات کیفی موجود برای ساختن معنای بیشتر از طریق یک فرآیند تفسیری استفاده می‌کنند.

گلیزر یا اشتراوس؟

گلیزر یا اشتراوس؟

گلیزر یا اشتراوس؟ سوالی است که در ابتدای انتخاب تکنیک داده بنیاد پیش می آید. نظریه داده بنیاد به دو صورت گلیزر و اشتراوس انجام می شود.

مرور سیستماتیک

مرور سیستماتیک

مــرور سیــستماتیک در واقــع یــک مطالعــه مــشاهده ای بر روی مطالعات انجام شـده موجـود اسـت. پس همانند سایر تحقیقات شامل چند بخش میشود: ۱-تعیین دقیق مشکل مورد تحقیق ۲-جمع آوری و آنالیز داده ها ۳-تفسیر نتایج طبعاً نویسندگان باید علاوه ...

متا آنالیز

متا آنالیز

فرا تحلیل (Meta Analysis) یک روش تجزیه و تحلیل آماری است که از ترکیب نتایج متعدد آنالیزهای آماری به دست می آید.

تحلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد یا گراندد تئوری برای تولید یک نظریه در قالب مجموعه ای از فرضیه های مربوط به هم استفاده می شود.

تکنیک فراترکیب

تکنیک فراترکیب

فراترکیب یک تکنیک کیفی برای تحلیل و تفسیر داده های متنی است. فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطلاعات و یافته های مطالعات دیگر را بررسی و با ترکیب آنها، یک استعاره جدید طراحی می کند.

مدیر آماری