پارامتر و آماره

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره (Parameter & Statistic)، برای تخمین یک مقدار مجهول استفاده می شوند، پارامتر مقدار مجهول جامعه و آماره مقدار مجهول نمونه را مشخص می کند.

آمار استنباطی

آمار استنباطی

آمار استنباطی آمار استنباطی (Inferential Statistics)، روش‌های متعددی است  که در آن‌ها می‌توان از اطلاعات نمونه‌ مورد مطالعه برای جامعه مورد نظر استفاده کرد. در حالی که آمار توصیفی ویژگی های یک مجموعه داده را خلاصه می کند، آمار استنباطی ...

همبستگی و علیت

همبستگی و علیت

 همبستگی و علیت  دو ایده مرتبط هستند، به این صورت که همبستگی دلالت بر علیت ندارد، اما علیت همیشه دلالت بر آن دارد.

نقطه برش

نقطه برش

نقطه برش (Cut-off point)، مشخص کردن حد امتیازی براساس یک آزمون است که افراد جامعه را به طبقات مختلف تقسیم می کند.

فناوری

فناوری

فناوری (Technology)، استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف عملی به روشی تکرارپذیر مانند ماشین آلات است.

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه به یک تکنیک آماری اشاره دارد که از دو یا چند متغیر مستقل برای پیش‌بینی نتیجه یک متغیر وابسته استفاده می‌کند.

آزمون همبستگی کندال

آزمون همبستگی کندال

آزمون همبستگی کندال (Kendall rank correlation coefficient) درجه شباهت بین دو مجموعه از رتبه های داده شده به یک مجموعه از اشیاء را ارزیابی می کند.

آزمون همبستگی اسپیرمن

آزمون همبستگی اسپیرمن

آزمون همبستگی اسپیرمن آزمون همبستگی اسپیرمن (spearman correlation)، روشی برای تعیین همبستگی بین دو متغیر به صورت ناپارامتری است. این آزمون برابر با آزمون همبستگی پیرسون بین مقادیر رتبه آن دو متغیر است. در حالی که همبستگی پیرسون روابط خطی ...

آزمون همبستگی پیرسون

آزمون همبستگی پیرسون

آزمون همبستگی پیرسون  (pearson correlation)، آزمونی است که رابطه آماری یا ارتباط بین دو متغیر پیوسته را اندازه گیری می کند.

نمودار Q-Q

نمودار Q-Q

نمودار Q-Q یا نمودار چندک-چندک، نقش بسیار حیاتی در تجزیه و تحلیل گرافیکی و مقایسه دو توزیع احتمال با ترسیم چندک های آنها در برابر یکدیگر دارند.

آزمون شاپیرو ویلک

آزمون شاپیرو ویلک

آزمون شاپیرو ویلک (Shapiro-Wilk) یک آزمون برای بررسی نرمال بودن داده ها است و شباهت زیادی به آزمون کولموگروف اسمیرنوف دارد.

آزمون کولموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف اسمیرنوف Kolmogorov-Smirnov (آزمون K-S) داده ها را با یک توزیع شناخته شده مقایسه می کند و  نشان می دهد که آیا توزیع یکسانی دارند یا خیر.

آزمون نرمال بودن داده

آزمون نرمال بودن داده

آزمون نرمال بودن داده  (normality test)، تعیین می کند که آیا یک داده نمونه از یک جمعیت حول میانگین جامعه توزیع شده است.

آزمون من ویتنی (Mann-Whitney)

آزمون من ویتنی (Mann-Whitney)

آزمون من ویتنی (Mann-Whitney) جایگزین ناپارامتری برای آزمون T مستقل مقایسه تفاوت بین دو گروه مستقل داده های پیوسته غیر عادی است.

آزمون T مستقل

آزمون T مستقل

آزمون T مستقل یک آزمون پارامتریک برای مقایسه متغیرهای دارای مقیاس فاصله ای و نسبی در دو گروه است. دو گروه مستقل چه رفتاری در یک زمینه دارند.

رگرسیون لجستیک باینری

رگرسیون لجستیک باینری

رگرسیون لجستیک باینری (Binary Logistic Regression)، تعیین رابطه متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته دوگانه (دوجوابی، صفر و یکی) است. 

تحلیل عامل اکتشافی در SPSS

تحلیل عامل اکتشافی در SPSS

تحلیل عامل اکتشافی در SPSS نحوه انجام EFA با استفاده از SPSS را نشان می دهد. آموزش به طور مفصل  مباحث آماری مرتبط را پوشش می دهد. 

تحلیل عامل اکتشافی

تحلیل عامل اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی یک مدل اندازه‌گیری رسمی کلاسیک است که زمانی استفاده می‌شود که متغیرهای مشاهده شده و نهفته در سطح فاصله اندازه‌گیری شوند.

آموزش نرم افزار NVIVO

آموزش نرم افزار NVIVO

آموزش نرم افزار NVIVO به دانشجویان و پژوهشگران کمک می کند تا داده های خود را مدیریت کرده و به آسانی به تحلیل داده ها بپردازند.

نرم افزار AMOS

نرم افزار AMOS

نرم افزار AMOS یک برنامه آماری است که برای مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی استفاده می شود.

تحلیل کوواریانس

تحلیل کوواریانس

تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، روش آماری برای مقایسه دو گروه داده است که تحت تیمار یا کنترل قرار داردند و تاثیر تیمار را مشخص می کند.

انواع متغیر

انواع متغیر

انواع متغیر در تحقیقات آماری به عنوان ویژگی یک مطالعه براساس نقش و کارکرد آن در پژوهش و روش اندازه گیری آن مشخص می شود. 

انجام تحلیل کیفی

انجام تحلیل کیفی

پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و … استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می‌شود.

مرجع مقالات ISI

مرجع مقالات ISI

مجموعه مقالات ISI علمی پژوهشی و مروری جدید در تمامی گرایش های رشته مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مهندسی صنایع و علوم اجتماعی با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ و … از مجلات (ISI, JCR, اسکوپوس Scopus و…) و ...

درباره مدیر آماری

درباره مدیر آماری

مدیر آماری یک وب سایت حرفه‌ای برای تحلیل آماری است. در مدیر آماری روش جدیدی از تحلیل آماری را تجربه کنید.

مدیر آماری