نرم‌افزار میک مک Micmac یک نرم افزار رایگان برای انجام تحلیل ساختاری در مطالعات آینده پژوهی است. تمامی مراحل بیان شده، به صورت متوالی در نرم افزار میک مک انجام می شود. نرم افزار میک مک در نهایت انجام محاسبات، نرخ پایایی ماتریس اثرات مستقیم را نیز بیان می کند.

پایایی در تحلیل میک مک MICMAC
پایایی در تحلیل میک مک MICMAC

منبع

Gorane, S. J. and R. Kant (2013). Modelling the SCM Enablers: an Integrated ISMfuzzy MICMAC Approach, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25(2).

برای دانلود نرم افزار میک مک بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

micmac

مدیر آماری-مشاوره آماری-STATISTICAL-CONSULTING