معیار اطلاعات آکائیک

معیار اطلاعات آکائیک

معیار اطلاعات آکائیک (Akaike Information Criterion)یک روش ریاضی برای ارزیابی میزان تناسب یک مدل با داده هایی است که از آن تولید شده است.

سوگیری پژوهش

سوگیری پژوهش

سوگیری پژوهش (Research bias)، از هر گونه انحراف از حقیقت ناشی می شود و باعث نتایج مخدوش و نتیجه گیری اشتباه می شود.

سطح معنی داری

سطح معنی داری

سطح معنی داری ( p value) یا مقدار p  عددی است که از یک آزمون آماری محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که اگر فرضیه صفر درست باشد، چقدر احتمال دارد که مجموعه‌ای از مشاهدات را پیدا کنید.

سطح تحلیل

سطح تحلیل

سطح تحلیل (Level of analysis)، در تحقیقات برای اشاره به مکان، اندازه یا مقیاس یک هدف تحقیق استفاده می شود. متمایز از واحد مشاهده است زیرا اولی به مجموعه ای کم و بیش یکپارچه از روابط اشاره دارد در حالی که دومی به واحد مجزایی اشاره دارد که داده ها از آن جمع آوری شده یا خواهد شد.

هم افزایی نظری

هم افزایی نظری

هم افزایی نظری هم افزایی نظری (Theoretical Contribution)، فرآیندی است مبتنی بر توسعه و پیشرفت تئوری در نظریه موجود با برخی منطق ها و واقعیت ها است. این پژوهش با مرور روایی ادبیات، بر برخی پرسش‌های مربوط به مشارکت نظری ...

نرم افزار Lisrel

نرم افزار Lisrel

نرم افزار Lisrel مخفف (linear structural relations) در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای متغیرهای آشکار و پنهان استفاده می شود.

تحلیل عامل تاییدی

تحلیل عامل تاییدی

تحلیل عامل تاییدی Confirmatory factor analysis  (CFA) یک تکنیک آماری است که برای بررسی ساختار عاملی مجموعه ای از متغیرهای مشاهده شده استفاده می شود.

مدیر آماری